Pokud se na pracovištích vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně, a pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru.

Pokud nelze vyloučit překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů, je povinen omezovat jejich působení opatřeními, kterými jsou zejména:

 • Úprava pracovních podmínek.
 • Omezení doby výkonu práce.
 • Zřízení kontrolovaných pásem.
 • Používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků.
 • Poskytování ochranných nápojů.

Každý zaměstnavatel je podle zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví povinen provést kategorizaci prací nejdéle do 30 ti dnů od zahájení výkonu činností. Pokuta za nesplnění může být až 2 000 000,- Kč.

Kategorizace prací podle § 37, zákona č. 258/2000 Sb., vyjadřuje souhrnné hodnocení zátěže faktorů pracovního prostředí pro konkrétní pracovní pozici v organizaci.
Následky působení faktorů pracovního prostředí na zdraví zaměstnanců monitorujeme:

 1. sledováním expozice faktorů pracovního prostředí, kterým jsou zaměstnanci vystavení tj. především měřením (úroveň hluku, expozice chemickými látkami….. )To je cílem kategorizace prací.
 2. sledováním následků tj. sledování zdravotního stavu zaměstnanců vystavených expozici faktorů pracovního prostředí (speciální vyšetření jako biologické expoziční testy u práce s chemickými látkami, stavu sluchového orgánu u práce v hluku apod.)

Při zařazování prací do kategorií hodnotíme zátěž v charakteristické směně.

 • Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanovuje vyhláška MZ č. 432/2003 Sb.,
 • Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií.
 • Jednotlivé kategorie odpovídají rizikovosti práce tj. kategorie 4 je nejvíce riziková).
 • Do kategorie se nezařazují práce prováděné na pracovištích staveb prozatímně užívaných ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok.
 • O zařazení prací do kategorie 2R, třetí nebo čtvrté rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
 • Návrh na zařazení do kategorie 2R, 3 a 4 předkládá zaměstnavatel, do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací.
 • Práce do druhé kategorie zařazuje zaměstnavatel a zasílá o tom oznámení KHS do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení jejich výkonu, změny podmínek odůvodňující zařazení práce do druhé kategorie nebo do 10 dnů ode dne vykonatelnosti rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví.
 • Ostatní práce na pracovištích zaměstnavatele, které nebyly takto zařazeny, se považují za práce kategorie první.
 • Za neprovedení kategorizace prací hrozí vysoká pokuta

Rizikové práce

Rizikovou prací je práce, při které je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací. Jsou to práce zařazené do kategorie třetí a čtvrté a práce zařazené do kategorie druhé, o kterých tak rozhodne krajská hygienická stanice (2R).

Faktory pracovního prostředí

 Za rozhodující faktory se považují faktory pracovních podmínek, které při dané práci podle současné úrovně vědeckého poznání mohou významně ovlivňovat nebo ovlivňují zdraví. Při zařazení jednotlivých faktorů do kategorie práce se do návrhu uvede zařazení práce s jednotlivými rozhodujícími faktory.

 1. Prach
 2. Chemické látky
 3. Hluk
 4. Vibrace
 5. Neionizující záření
 6. Fyzická zátěž
 7. Pracovní poloha
 8. Zátěž teplem
 9. Zátěž chladem
 10. Psychická zátěž
 11. Zraková zátěž
 12. Práce s biologickými činiteli
 13. Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu

Legislativa