Pokuta 3 000 000 Kč podle Zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví

Zaměstnavatel může dostat pokutu až 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek:

 • nesplní povinnost ke kategorizaci prací podle § 37 odst. 2 nebo 5 nebo povinnost podle § 38 odst. 2 nebo 3,
 • nesplní povinnost uloženou podle § 84 odst. 1 písm. p), t) nebo v), nebo
 • nedodrží způsob nebo minimální četnost sledování zátěže organismu zaměstnanců faktory pracovních podmínek, uloženou podle § 82 odst. 2 písm. f),
 • při práci s faktorem pracovních podmínek neupraveným právním předpisem nesplní povinnost uloženou podle § 82 odst. 2 písm. n),
 • nepřijme k omezení působení rizikového faktoru stanovené minimální opatření k ochraně zdraví při práci,
 • neprovede stanovené měření rizikového faktoru,
 • nesplní povinnost zjistit nebo kontrolovat hodnotu rizikového faktoru,
 • nezabezpečí, aby rizikový faktor byl odstraněn nebo alespoň omezen na nejmenší rozumně dosažitelnou míru,
 • nezjistí příčinu překročení hygienického limitu rizikového faktoru,
 • nevyřadí zdroj rizikového faktoru z provozu nebo nezastaví práci, není-li možné zajistit ochranu zdraví zaměstnance,
 • nezajistí, aby práce s azbestem, s chemickým karcinogenem nebo biologickým činitelem nebo pracovní proces s rizikem chemické karcinogenity byla vykonávána v kontrolovaném pásmu,
 • kontrolované pásmo neoznačí nebo nezajistí tak, aby do něj nevstupoval zaměstnanec, který v něm nevykonává práci, opravu, údržbu, zkoušku, revizi, kontrolu, dozor nebo další práci potřebnou k ochraně zdraví,
 • poruší zákaz výkonu stanovené práce nebo nezajistí dodržení zákazu práce nebo činnosti v kontrolovaném pásmu,
 • jako zhotovitel stavby nedoloží dokumentaci o riziku vznikajícím při zvoleném pracovním nebo technologickém postupu nebo jako jiná osoba nedoloží informaci o okolnostech, které by mohly při činnosti na staveništi vést k ohrožení života nebo poškození zdraví.
 • nesplní povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, nezjišťuje jejich příčinu nebo zdroj,
 • nesplní povinnost pravidelně kontrolovat úroveň rizikového faktoru pracovních podmínek,
 • připustí, aby zaměstnanec vykonával zakázanou práci nebo práci, jejíž náročnost by neodpovídala jeho zdravotní způsobilosti.

Pokuta 2 000 000 Kč podle Zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví

Zaměstnavatel může dostat pokutu až 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek:

 • nesplní povinnost provést takové opatření, aby práce zařazená jako riziková mohla být zařazena do kategorie nižší,
 • nesplní povinnost přizpůsobit přijaté opatření k minimalizaci rizika změněné skutečnosti,
 • neudržuje osobní ochranný pracovní prostředek v použivatelném stavu,
 • neposkytne zaměstnanci bezpečnostní přestávku,
 • nesplní povinnost poskytnout zaměstnanci na pracovišti ochranný nápoj,
 • nesplní povinnost v souvislosti s výskytem nemoci z povolání,
 • nezajistí ochranu zdraví fyzické osoby zdržující se s jejím vědomím na jeho pracovišti před rizikem pro ochranu zdraví,
 • nezajistí, aby práci ve stanoveném případě vykonával pouze zaměstnanec, který se podrobil zvláštnímu očkování anebo má doklad o odolnosti vůči nákaze,
 • neumožní zaměstnanci podrobit se stanovené nebo uložené preventivní prohlídce nebo vyšetření nebo stanovenému očkování,
 • fyzická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí činnosti nebo poskytuje služby mimo pracovněprávní vztahy), se dopustí přestupku tím, že nepřijme s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb přiměřené opatření k ochraně zdraví při práci, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Pokuta 1 000 000 Kč podle Zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví

Zaměstnavatel může dostat pokutu až 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek:

 • fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel nebo fyzická anebo podnikající fyzická osoba, která provádí činnosti nebo poskytuje služby mimo pracovněprávní vztahy, se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost uloženou k ochraně zdraví podle § 84 odst. 1 písm. s) nebo w).
 • nedodrží stanovený postup při zjišťování rizikového faktoru pracovních podmínek, hodnocení jeho zdravotního rizika nebo expozice zaměstnance rizikovému faktoru,
 • nevede evidenci o kontrolovaném pásmu nebo zaměstnanci, který do kontrolovaného pásma vstupuje nebo v něm koná práci,
 • nevyhradí zvláštní prostor pro činnost, která je v kontrolovaném pásmu zakázána,
 • nesplní povinnost kontrolovat dodržování opatření k minimalizaci rizika,
 • neuzavře smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb,
 • nezajistí provedení pracovnělékařské prohlídky u poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo registrujícího poskytovatele zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání,
 • neuzavře novou nebo nedoplní dosavadní písemnou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb při změně zařazení práce do kategorie nebo změně činnosti o pracovnělékařské služby, které dosud nepožadoval,
 • při zařazení zaměstnance k práci nepostupuje podle závěru lékařského posudku o zdravotní způsobilosti,
 • neodešle zaměstnance, který o to požádal, na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku.

Pokuta 500 000 Kč podle Zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví

Zaměstnavatel může dostat pokutu až 500 000 Kč, jde-li o přestupek:

 • nesplní v souvislosti s nařízenou následnou lékařskou prohlídkou povinnost podle § 82 odst. 4,
 • neuzavře dohodu ke koordinaci provádění opatření k ochraně zdraví zaměstnanců více zaměstnavatelů nebo jako dohodou pověřený zaměstnavatel nekoordinuje provádění opatření k ochraně zdraví zaměstnanců,
 • nezajistí pro zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání pracovnělékařské služby, nebo
 • nevede dokumentaci o pracovnělékařských službách podle vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

Pokuta 100 000 Kč podle Zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví

Zaměstnavatel může dostat pokutu až 100 000 Kč, jde-li o přestupek:

 • nedodrží rozhodčí metodu určenou podle § 80 odst. 4,
 • nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku registrace, povolování a omezování chemických látek umožnit zaměstnanci přístup k informacím o chemické látce nebo chemické směsi, kterou používá nebo které je exponován).
 • neinformuje zaměstnance o tom, že výskyt biologického činitele skupin 2, 3 nebo 4 nelze odstranit nebo překročení hodnoty rizikového faktoru nelze snížit pod stanovenou nejvyšší přípustnou hodnotu,
 • nesplní povinnost dodržet stanovenou metodu nebo způsob zjištění nebo hodnocení rizikového faktoru,
 • d) nevede dokumentaci o vyhledání nebo vyhodnocení rizikového faktoru nebo o přijatém opatření k minimalizaci rizika,
 • i) neposkytne zaměstnanci osobní ochranný pracovní prostředek, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky nebo ochranné nápoje nebo mu poskytne osobní ochranný pracovní prostředek, který nesplňuje stanovený požadavek,
 • neinformuje zaměstnance, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena,
 • nesdělí zaměstnanci, který poskytovatel pracovnělékařských služeb mu poskytuje pracovnělékařské služby nebo jakým druhům očkování, jakým preventivním prohlídkám anebo vyšetřením souvisejícím s výkonem práce je povinen se podrobit,
 • nezajistí při přijetí zaměstnance, jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního zařazení nebo druhu práce, zavedení nové technologie nebo změně výrobního nebo pracovního prostředku, změně technologického nebo pracovního postupu, nebo v případě, který má nebo může mít podstatný vliv na ochranu zdraví při práci, svému zaměstnanci nebo zaměstnanci agentury práce, který byl dočasně k zaměstnavateli přidělen, informaci nebo pokyn o ochraně zdraví nebo nezabezpečí, aby zaměstnanec jiného zaměstnavatele obdržel informaci nebo pokyn o ochraně zdraví, anebo neinformuje zaměstnankyni o expozici rizikovému faktoru nebo potřebném opatření k ochraně jejího zdraví nebo zdraví jejího dítěte,
 • nezajistí při přijetí zaměstnance, jeho převedení, přeložení nebo změně pracovní podmínky, změně pracovního zařazení nebo druhu práce, zavedení nové technologie nebo změně výrobního nebo pracovního prostředku, změně technologického nebo pracovního postupu, nebo v případě, který má nebo může mít podstatný vliv na ochranu zdraví při práci, školení svého zaměstnance o riziku plynoucím z fyzikálního, chemického nebo biologického faktoru pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek, fyzické anebo psychické zátěže,
 • nevede dokumentaci o informaci, pokynu nebo školení,
 • nezajistí dodržení zákazu kouření na pracovišti,
 • neumožní vstup na pracoviště: bývalému zaměstnanci pro zajištění objektivity šetření a ověření podmínek vzniku nemoci z povolání, nebo pověřeným zaměstnancům orgánu ochrany veřejného zdraví za účelem ověření podmínek vzniku nemoci z povolání.

Pokuta 50 000 Kč podle Zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví

Zaměstnavatel může dostat pokutu až 50 000 Kč, jde-li o přestupek:

 • nepředloží protokol nebo nepodá oznámení podle § 37 odst. 4,
 • nevede seznam mladistvých zaměstnanců.