Podmínky a povinnosti při provozování rizikových prací stanovuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Rizikovou prací je práce, při které je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací. Jsou to práce zařazené do kategorie třetí a čtvrté a práce zařazené do kategorie druhé, o kterých tak rozhodne krajská hygienická stanice.

Povinnosti zaměstnavatele při rizikových pracích

 • bezodkladně zajistit mimořádná měření rizikových faktorů pracovních podmínek, pokud o to požádá poskytovatel pracovnělékřské péče nebo tak stanoví orgán hygienické služby,
 • zjistit příčiny překročení limitní hodnot biologických expozičních testů a zabezpečit jejich odstranění, informovat o tom zaměstnance,
 • vést evidenci rizikové práce u každého zaměstnance ode dne přidělení rizikové práce,
 • u stanovených druhů práce ukládat evidenci po dobu 10 až 40 let od ukončení expozice,
 • při svém zániku bez právního nástupce předat evidenci příslušné hygienické stanici,
 • oznámit příslušné hygienické stanici skutečnosti ovlivňující zvýšení expozice zaměstnance.

Evidence rizikových prací

Povinnost zaměstnavatele evidovat rizikové práce stanoví § 40 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Evidence rizikových prací musí obsahovat u každého zaměstnance údaje:

 • o jménu, příjmení a rodném čísle,
 • o počtu směn odpracovaných při rizikové práci, s výjimkou rizika infekčního onemocnění,
 • o datech a druzích provedených lékařských preventivních prohlídek a jejich závěrech, o zvláštních očkováních souvisejících s činností na pracovišti zaměstnavatele nebo o imunitě (odolnosti) k nákaze,
 • o výsledcích sledování zátěže organismu zaměstnanců faktory pracovních podmínek a naměřených hodnotách intenzit a koncentrací faktorů pracovních podmínek a druhu a typu biologického činitele, s výjimkou údajů o zdravotním stavu zaměstnanců.

Evidence se ukládá po dobu 40 let po ukončení expozice, jde-li o práce:

 • s chemickými karcinogeny,
 • s azbestem,
 • v riziku fibrogenního prachu,
 • s biologickými činiteli, které mohou vyvolat latentní onemocnění, onemocnění, která mají velmi dlouhou inkubační dobu nebo způsobují onemocnění, které se opakovaně projevují remisemi či mohou mít závažné následky.