Zařazení prací do kategorií při práci s neionizujícím zářením se provádí podle bodu 5 přílohy č. 1 vyhlášky č. 432/2003 Sb. Podmínky ochrany zdraví před neionizujícím zařízením stanovuje nařízení vlády č. 291/2015 Sb.

Neionizujícím zářením jsou statická magnetická a časově proměnná elektrická, magnetická a elektromagnetická pole a záření s frekvencemi od 0 Hz do 1,7.1015 Hz.

Nejvyššími přípustnými hodnotami jsou mezní hodnoty expozice, které vycházejí z prokázaných účinků na zdraví a z údajů o jejich biologickém působení. Jejich dodržování zaručuje, že osoby, které jsou vystaveny neionizujícímu záření, jsou chráněny proti všem známým zdraví škodlivým účinkům.

Kategorie třetí

Do třetí kategorie se zařazuje práce, při níž je používáno zařízení, které je zdrojem neionizujícího záření, včetně laserů, jemuž jsou osoby exponovány a které přesahuje nejvyšší přípustné hodnoty stanovené nařízení vlády č. 291/2015 Sb., Ochranu osob je však možné zajistit osobními ochrannými pracovními prostředky.


Související legislativa