Dle vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme práce do 4 kategorií. Podmínky ochrany zdraví při práci s rizikovými faktory mikroklimatických podmínek stanovuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Pro hodnocení tepelné zátěže na vnitřních pracovištích jsou práce ve vyhlášce č. 361/2007 Sb. rozděleny do 5 skupin, některé dále do dvou podskupin, podle energetického výdeje. Pro provádění prací ve třídě IIb až V, pokud nejsou dodrženy přípustné hodnoty, se musí uplatnit střídání práce a bezpečnostních přestávek. To neplatí pro práce ve třídě I a IIa ve vnitřních pracovištích za mimořádně teplého dne (venkovní teplota nad 30 °C), kdy musí být poskytnuta náhrada ztráty tekutin. Střídání práce a bezpečnostních přestávek se uplatní při překročení teploty na pracovišti 36 °C.

Dlouhodobá zátěž teplem

Jedná se o zátěž limitovanou množstvím tekutin ztracených při práci z organizmu potem a dýcháním, která činí ztrátu 3,9 litrů tekutin za osmihodinovou směnu pro standardní osobu o ploše povrchu těla 1,8 m2.

Krátkodobá zátěž teplem

Jedná se o zátěž limitovanou množstvím akumulovaného tepla v organizmu, které nesmí překročit pro zaměstnance aklimatizovaného i neaklimatizovaného 180 kJ/m2. Této hodnotě odpovídá vzestup teploty vnitřního prostředí organizmu o 0,8 °C, vzestup průměrné teploty kůže o 3,5 °C a vzestup srdeční frekvence nejvýše na 150 tepů/min.

Kategorie druhá

Do druhé kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby na nevenkovním nebo na venkovním pracovišti v charakteristické směně exponovány zátěži teplem vyšší, než je maximální přípustná teplota stanovená pro kalendářní rok, avšak míra této zátěže ještě nevyžaduje k ochraně zdraví osob v rámci dodržování dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce ve směně režim střídání práce a bezpečnostní přestávky.

Kategorie třetí

Do třetí kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby na nevenkovním nebo na venkovním pracovišti v charakteristické směně exponovány zátěži teplem vyšší, než je maximální přípustná teplota stanovená pro kalendářní rok, a míra této zátěže již vyžaduje k ochraně zdraví osob v rámci dodržování dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce ve směně režim střídání práce a bezpečnostní přestávky.

Kategorie čtvrtá

Do čtvrté kategorie se zařazuje práce vykonávaná v charakteristické směně za podmínek, kdy jsou překračovány přípustné hodnoty zátěže teplem a ani při používání osobních ochranných pracovních prostředků a úpravy režimu střídání práce a bezpečnostní přestávky nelze vyloučit poškození zdraví osob.