Zaměstnavatel v návrhu na zařazení práce do kategorie uvede:

  • označení práce,
  • název a umístění pracoviště, kde je daná práce vykonávána,
  • výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících danou práci jednotlivými rozhodujícím faktorům pracovních podmínek v charakteristické směně
  • délku směny; u vícesměnného provozu režim střídání směn,
  • návrh kategorie, do které má být práce zařazena,
  • počet zaměstnanců vykonávajících danou práci, z toho počet žen,
  • opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vykonávajících danou práci.

Zaměstnavatel je povinen neprodleně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví práce, které zařadil do druhé kategorie, a údaje rozhodné pro toto zařazení.

V případě změny podmínek výkonu práce, která má vliv na její zařazení do kategorie třetí nebo čtvrté, je zaměstnavatel povinen bezodkladně předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví návrh, který má náležitosti uvedené výše.

Na návrh zaměstnavatele nebo z vlastního podnětu je příslušný orgán ochrany veřejného zdraví oprávněn rozhodnout o:

  • zařazení práce, o níž má zaměstnavatel za to, že je prací první nebo druhé kategorie, do vyšší kategorie,
  • tom, že práce druhé kategorie je prací rizikovou,
  • tom, že práce dosud zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie již nejsou pracemi této kategorie.

Měření a vyšetření pro účely zařazení prací do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie nebo změn zařazení prací do těchto kategorií, která jsou potřebná k hodnocení rizik, může zaměstnavatel provést jen prostřednictvím držitele osvědčení o akreditaci nebo držitele autorizace k příslušným měřením nebo vyšetřením, je-li pro obor měření nebo vyšetřování autorizace nebo akreditace právními předpisy upravena, pokud není sám takto kvalifikován.