Vstupní prohlídka se provádí za účelem zajištění, aby k výkonu práce v podmínkách s předpokládanou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci.

Provádí se vždy před před uzavřením pracovněprávního nebo obdobného vztahu.

Vstupní prohlídka se provádí kromě případů stanovených zákonem též před změnou druhu práce nebo před převedením zaměstnance na jinou práci, pokud jde o práci vykonávanou za odlišných podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance. Odlišnými podmínkami se rozumí navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden nebo jejich změna, popřípadě zařazení k výkonu rizikové práce.

Prohlídka u DPP či DPČ

Vstupní lékařská prohlídka u dohod o provedení práce („DPP“) a dohod o pracovní činnosti („DPČ“) se provádí jen pro výkon rizikové práce (2R, 3, 4), nebo podle přílohy č. 2, části II vyhlášky č. 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách,

Prohlídka mladistvých zaměstnanců

U mladistvých pracovníků je definováno v § 247 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit na své náklady, aby mladiství zaměstnanci byli vyšetřeni poskytovatelem pracovnělékařských služeb

  • před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci,
  • pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

Mladiství zaměstnanci jsou povinni podrobit se stanoveným lékařským vyšetřením.

Při ukládání pracovních úkolů mladistvému zaměstnanci je zaměstnavatel povinen řídit se lékařským posudkem vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Úhrada vstupní prohlídky zaměstnavatelem

Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel jí vstupní lékařskou prohlídku uhradí, jestliže s ní uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah. To neplatí, pokud se obě strany dohodnou jinak.

Vstupní lékařskou prohlídku pro práci v noci, hradí případný zaměstnavatel vždy.

Legislativa