Problematikou faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek se zabývá hygiena práce, která zahrnuje:

 • rozpoznání faktorů pracovního prostředí, podmínek práce a vlivu faktorů spojených s výkonem práce na zdraví pracovníka a jeho pracovní pohodu,
 • zhodnocení významu těchto vlivů vzhledem k možnosti poškození lidského zdraví a pracovní pohodě (pocitu zdraví) využitím objektivních metod (měření),
 • navržení kontrolních metod za účelem omezení nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek, jsou-li pro to rozumné důvody.

Rizikové faktory pracovních podmínek

Pokud se na pracovištích vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně, a pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru.

Pokud nelze vyloučit překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů, je povinen omezovat jejich působení opatřeními, kterými jsou zejména:

 • Úprava pracovních podmínek.
 • Omezení doby výkonu práce.
 • Zřízení kontrolovaných pásem.
 • Používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků.
 • Poskytování ochranných nápojů.

Seznam rizikových faktorů pracovních podmínek

 1. Prach
 2. Chemické látky
 3. Hluk
 4. Vibrace
 5. Neionizující záření
 6. Fyzická zátěž
 7. Pracovní poloha
 8. Zátěž teplem
 9. Zátěž chladem
 10. Psychická zátěž
 11. Zraková zátěž
 12. Práce s biologickými činiteli
 13. Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu

Hygienické požadavky na pracoviště

Pracoviště musí být prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. To znamená aby:

 • prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané,
 • pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou,
 • prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení,
 • únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále volné,
 • v prostorách výše uvedených byla zajištěna pravidelná údržby, úklid a čištění,
 • pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby.

Další odkazy


Právní předpisy