Množství vyměňovaného vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou práci a její fyzickou náročnost tak, aby bylo, pokud je to možné, zajištěno dodržování požadavků podmínek upravených v příloze č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Na pracovišti musí být k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným, nuceným nebo kombinovaným větráním.

Nucené nebo kombinované větrání musí být použito vždy, když je přirozené větrání nedostatečné. Pro zachycování chemických látek a prachů u zdroje se zřizují místní odsávání. Při jeho vypnutí se musí zastavit i výrobní zařízení způsobující znečištění.

Minimální množství venkovního vzduchu

Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště na jednoho zaměstnance se určuje podle třídy práce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.. Minimální množství musí být:

Při další zátěži větraného pracoviště teplem nebo pachy musí být minimální množství venkovního vzduchu zvýšeno o 10 m3/h na jednoho zaměstnance. Proudění vzduchu musí zabezpečovat dobré provětrávání pracoviště a nesmí přispívat k šíření škodlivin na jiné pracoviště.

Pro pracoviště s přístupem veřejnosti se zvyšuje množství přiváděného venkovního vzduchu úměrně předpokládané zátěži 0,2 až 0,3 osoby/m2 nezastavěné podlahové plochy místnosti. Při venkovních teplotách vyšších než 26°C a nižších než 0°C může být množství venkovního vzduchu zmenšeno, nejvýše však na polovinu.

Na pracovišti, na kterém může v důsledku mimořádné události dojít k úniku těkavé chemické látky v míře, která může způsobit akutní poškození zdraví, musí být zřízeno podtlakové havarijní větrání.