Osvětlení musí vždy odpovídat náročnosti vykonávané práci na zrakovou činnost a ochranu zdraví. Osvětlení pracoviště včetně spojovacích cest členíme na tři základní druhy – denní, umělé a sdružené.

Z hlediska zrakové zátěže je denní osvětlení nejvhodnější, avšak nelze u něj zaručit stálou intenzitu, resp. také barvu. Nejvýhodnějším způsobem osvětlení je tedy kombinace denního a umělého osvětlení. Pokud může na pracovišti osvětlovaném denním světlem docházet ke zvýšené tepelné zátěži nebo oslnění, musí být osvětlovací otvory vybaveny clonícími zařízeními umožňující regulaci přímého slunečního záření. U bočního osvětlovacího otvoru na pracovišti umožňujícího pohled ven nesmí jejich výplně tomu bránit.

Denní osvětlení

Na pracovišti s trvalou prací osvětlovaném denním osvětlením musí být dodrženy minimální hodnoty:

  • denní osvětlení vyjádřené činitelem denní osvětlenosti Dmin = 1,5%, při horním nebo kombinovaném denním osvětlení i průměrná Dm = 3%,
  • celkové umělé osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností Em = 200 lx.

Sdružené osvětlení

Na pracovišti s trvalou prací osvětlovaném sdruženým osvětlením musí být dodrženy minimální hodnoty:

  • denní složka sdruženého osvětlení vyjádřené činitelem denní osvětlenosti Dmin = 0,5%, a průměrná Dm = 1% musí být splněna i při bočním nebo kombinovaném osvětlení,
  • doplňující celkové umělé osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností Em = 200 lx.

Nouzové osvětlení

Pracoviště včetně spojovacích cest, na kterých je zaměstnanec při výpadku umělého osvětlení vystaven ve zvýšené míře možnosti úrazu nebo jiného poškození zdraví, musí být vybaveno vyhovujícím nouzovým osvětlením podle ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení.


Legislativa

  • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
  • ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov
  • ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení
  • ČN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů