Všechny křovinořezy musí být zřetelně a trvanlivě označeny minimálně těmito informacemi:

 • název a adresa výrobce,
 • rok výroby,
 • označování série nebo typu,
 • výrobní číslo, pokud existuje.

Řezací příslušenství musí být označeno těmito informacemi:

 • maximální jmenovité otáčky v min-1,
 • směr otáčení, pokud je to vhodné,
 • název nebo obchodní značka výrobce.

Značky by měly odpovídat příslušným značkám ISO a musí být vysvětleny v návodu k používání.

Povinnosti obsluhy při práci s křovinořezem:

 • přečíst si návod k používání a dodržovat všechna výstražná upozornění a bezpečnostní instrukce,
 • používat ochranné prostředky hlavy tam, kde je riziko zranění padajícími předměty,
 • používat ochranné prostředky očí (ochranné brýle nebo ochranný štít),
 • používat ochranné prostředky uší,
 • používat ochrannou obuv a ochranné rukavice,
 • vzdálenost mezi strojem a nepovolanými osobami musí být alespoň 15 m,
 • nepoužívat kovové řezací nástroje (pokud je to vhodné),
 • dávat pozor na padající předměty,
 • označení ovládače zapnutí/vypnutí, uzávěru palivové nádrže, ovládače sytiče, vypínače vyhřívání rukojeti (pokud existuje),
 • maximální otáčky hnacího hřídele řezacího příslušenství v min-1, jak uvádí výrobce,
 • směr otáčení pilového kotouče na součásti blízko pilového kotouče.

E-learningové školení pro obsluhu křovinořezů.