• Dodržovat při práci s křovinořezem stanovené pracovní postupy a pokyny k zajištění bezpečnosti práce včetně těch, které uvádí výrobce v návodu k jejich používání. V souvislosti s tím neprovádět práce a pracovní postupy:
  • které představují zvýšené ohrožení života nebo zdraví obsluhy křovinořezu a to zejména zakázané postupy a způsoby prací (např. práce na skalnatých, zledovatělých a strmých svazích, kde je nebezpečí uklouznutí, apod.),
  • za nepříznivé povětrnostní situace (za silného větru, deště, mrazu pod -15 °C, mlhy snižující přehlednost/viditelnost po pracovišti).
 • Před zahájením prací vyčistit okolí pracovního místa od překážek, které by mohly způsobit prasknutí řezného nástroje s následným zraněním obsluhy.
 • Používat jen křovinořez, jehož technický stav je v pořádku, odpovídá požadavkům předpisů, s funkčními bezpečnostními prvky (ochrannými kryty, s funkčním rychlovypínáním nosných popruhů atd.).
 • Neprovádět startování křovinořezu a pracovat s ním v uzavřených prostorách, kde není zajištěno odsávání spalin, na místě kde se doplňují pohonné hmoty a v okruhu min. 2 m od tohoto místa.
 • Neplnit palivovou nádrž křovinořezu v blízkosti otevřeného ohně (dodržovat rovněž zákaz kouření při této činnosti).
 • Provádět ruční čištění, opravu a výměnu jednotlivých částí včetně nastavení ochranného krytu nebo jiné práce na řezném nástroji, jen při vypnutém chodu motoru.
 • Používat k přepravě a k přenášení benzínu po pracovišti pouze nádoby, které jsou k tomuto účelu určeny (z materiálu omezujícím vznik statické elektřiny).
 • Zastavit chod motoru křovinořezu při přecházení po pracovišti na větší vzdálenost než 50 m, pokud podmínky bezpečné práce nevyžadují zastavení chodu motoru již při menší vzdálenosti. (zastavit chod motoru také v případě, kdy do ohroženého prostoru vstoupí nepovolané osoby).
 • Nepracovat s křovinořezem, pokud při volnoběhu motoru dochází k pohybu řezného nástroje.
 • Nepoužívat řezný kotouč křovinořezu s vylámanými nebo nadměrně zbroušenými zuby, naprasklé nebo jinak poškozené.
 • Při práci používat osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují stanovené podmínky a odpovídají druhu vykonávané činnosti.
 • Častou příčinou vzniku pracovního úrazu je zdržování se při práci s křovinořezem v ohroženém prostoru. Při práci s křovinořezem se za ohrožený prostor považuje kruhová plocha o poloměru 15 m, nestanoví-li výrobce v návodu k obsluze konkrétního typu křovinořezu jinak.