Kategorie

Zdravotnictví

Lexikon BOZP a PO, Nezařazené, Zdravotnictví

Hygienická opatření ve zdravotnictví

Stanovení hygienických pravidel je důležitým preventivním prvkem v boji proti biologickému riziku. Systém by měl být zapracován do provozního řádu zdravotnických zařízení.  K vyšetřování a léčení mohou zdravotničtí pracovníci přistupovat vždy až po umytí rukou. K jejich utírání musí použít jednorázový materiál, uložený v krytých zásobnících; Dezinfekce rukou se provádí: vždy po kontaktu s infekčním materiálem,…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Zdravotnictví

Ostré předměty ve zdravotnictví

Poranění ostrými předměty, převážně zdravotnickými prostředky (jednorázové injekční jehly, chirurgické jehly, skalpely, kanyly apod.) je ve zdravotnictví nebezpečné především kvůli možnému přenosu infekce. Nejzávažnější je riziko přenosu virových hepatid typu B a C a HIV. Musí se stanovit postupy a zásady pro pracovní činnosti s ostrými předměty…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Zdravotnictví

Psychosociální rizika ve zdravotnictví

Psychosociální rizika doléhají především na zdravotnické pracovníky pracující v nepřetržitých provozech v nemocnicích, na jednotkách intenzivní péče, vykonávající pohotovostní službu apod. Působí ale samozřejmě i během provozu ordinace praktického lékaře. Velké nároky na psychiku přináší již samotná profese, kde předmětem péče je zdraví a životy lidí, a i nepatrné pochybení může mít velké následky. Náročné je také zvládání emočních reakcí pacientů a…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Zdravotnictví

Dezinfekce

Dezinfekce podstatně zvyšuje bezpečnost pacientů a zdravotnického personálu.  Ve zdravotnictví se používá:  dezinfekce rukou zdravotnického personálu,  dezinfekce pokožky pacienta před jejím porušením,  dezinfekce povrchů, ploch a předmětů. Nejčastější chyby při provádění dezinfekce: Nedodržení návodu k použití od výrobce a pokynů v bezpečnostním listu dezinfekčního prostředku. Použití dezinfekčního prostředku…

Pokračovat ve čtení
Zdravotnictví

Sterilizace ve zdravotnictví

Sterilizace je proces, který zajistí usmrcení všech životaschopných mikroorganismů včetně spór. Sterilizační cyklus má přípravnou fázi (předsterilizační) a fázi vlastní sterilizace. Metody sterilizace: párou, horkým vzduchem, radiační, plazmou, chemicky. Systém sterilizace Pro sterilizační cyklus je třeba: stanovit systém sterilizace a souvisejících procesů a zdokumentovat jej, vést předepsanou dokumentaci o monitorování a úspěšnosti pro každý sterilizační cyklus –…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Zdravotnictví

Zdravotnické prostředky

Definici pojmu „zdravotnický prostředek“ stanoví článek 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích Zdravotnickým prostředkem je nástroj, přístroj, zařízení, software, implantát, činidlo, materiál nebo jiný předmět…

Pokračovat ve čtení