Odborná způsobilost k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních

Osoba znalá

Osoby znalé jsou:

 • osoba znalá pro samostatnou činnost – elektrotechnik, § 6,
 • osoba znalá pro řízení činnosti – vedoucí elektrotechnik, § 7,
 • revizní technik, § 8.

Osoba znalá je odborně způsobilá vykonávat veškeré práce na elektrickém zařízení v rozsahu vydaného dokladu o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice.

Revize vyhrazených elektrických zařízení vykonává revizní technik s platným osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených elektrických zařízeních příslušného rozsahu pro provádění revizí.

Elektrotechnik

Elektrotechnik je osoba znalá s odbornou kvalifikací která po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu.

Elektrotechnik vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti samostatně s výjimkou zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik.

Minimální požadovanou praxi stanoví v souladu s hodnocením rizik jednotlivých činností vykonávaných elektrotechnikem osoba odpovědná za elektrická zařízení příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozující elektrické zařízení místním provozním bezpečnostním předpisem. Pro osoby bez elektrotechnické praxe stanoví místní provozní bezpečnostní předpis dohled osoby znalé, s praxí minimálně 2 roky, po dobu nejméně 1 roku.

Ověření znalostí formou zkoušky provede tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou musí být osoba odborně způsobilá k provádění revizí podle § 11 zákona. Ověření znalostí formou zkoušky pro práce na elektrickém zařízení provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny může provést i tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou může být pouze osoba odpovědná za elektrické zařízení příslušného provozovatele elektrického zařízení s kvalifikací minimálně vedoucího elektrotechnika .

Zaškolení a rozsah zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice odpovídá rozsahu požadované odborné způsobilosti k vykonávaným činnostem.

Rozsah odborné způsobilosti podle se stanovuje podle

 • rozsahu napětí:
  • do 1 kV střídavého napětí nebo 1,5 kV stejnosměrného napětí, nebo
  • bez omezení napětí a
 • druhu zařízení, jde-li o zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu nebo s nebezpečím výbuchu.

Zkušební komise může rozsah dokladu o odborné způsobilosti omezit podle rozsahu skutečně prováděných činností.
Odpovědná osoba je na základě rizik pro konkrétní činnosti na elektrickém zařízení oprávněna stanovit, že pro daný typ činnosti je možno nahradit odbornou kvalifikaci profesní kvalifikací.

Vedoucí elektrotechnik

Vedoucí elektrotechnik má odbornou kvalifikací, splňuje požadavek minimální délky odborné praxe a po zaškolení složil zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu.

Vedoucí elektrotechnik může vykonávat veškeré činnosti, které může vykonávat elektrotechnik, řízení činností, řízení provozu a projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace podle jiného právního předpisu – zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů.

Minimální délka požadované odborné praxe vykonané na elektrických zařízeních podle jejich rozsahu a druhu k výkonu činnosti vedoucího elektrotechnika:

 • 2 roky pro rozsah E2A a E3A,
 • 3 roky pro rozsah E1A, E2B a E3B,
 • 4 roky pro rozsah E1B.

 Z minimální délky odborné praxe musí být absolvována praxe na elektrických zařízeních příslušného druhu a napětí v trvání nejméně 1 roku.

Ověření znalostí zkouškou provede tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou bude osoba odborně způsobilá k provádění revizí podle § 11 zákona. Ověření znalostí formou zkoušky pro práce na elektrickém zařízení provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny může provést i tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou bude osoba odpovědná za elektrické zařízení příslušného provozovatele elektrického zařízení s kvalifikací minimálně vedoucí elektrotechnik podle tohoto nařízení a další člen komise bude osoba s kvalifikací minimálně vedoucí elektrotechnik podle tohoto nařízení.

Ověření znalostí zkouškou provede tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou musí být osoba odborně způsobilá k provádění revizí podle § 11 zákona.

Ověření znalostí formou zkoušky pro práce na elektrickém zařízení provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny může provést i tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou může být pouze odpovědná osoba příslušného provozovatele elektrického zařízení s kvalifikací minimálně vedoucího elektrotechnika a další člen komise bude osoba s kvalifikací minimálně vedoucího elektrotechnika.

Absolventi přírodovědecké fakulty oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v laboratořích škol všech stupňů a nesplňují stanovené požadavky na odbornou kvalifikaci pro osoby znalé, se považují na svých pracovištích za vedoucí elektrotechniky, pokud složili po zaškolení zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice v rozsahu vykonávaných činností.

Revizní technik

Revizní technik má odbornou způsobilost získanou podle zákona, je držitelem platného osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení, je osobou odborně způsobilou a splňuje požadavek minimálního rozsahu odborné praxe.

Minimální délka požadované odborné praxe vykonané na elektrických zařízeních podle jejich rozsahu a druhu k výkonu činnosti revizního technika činí

 • 4 roky pro rozsah E1A a E2A,
 • 2 roky pro rozsah E3A,
 • pro rozsah E1B a E2B 4 roky pro druh A + 1 rok pro druh B,
 • pro rozsah E3B 2 roky pro druh A + 1 rok pro druh B.

Podmínkou profesní způsobilosti revizního technika je bezúhonnost. Za bezúhonného se pro tyto účely nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň jednoho roku, pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s výkonem profese nebo s podnikatelskou činností nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s výkonem profese nebo s předmětem podnikání, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Předpoklady odborné způsobilosti

Osoba znalá pro samostatnou činnost (elektrotechnik) a osoba znalá pro řízení činnost (vedoucí elektrotechnik) musí splňovat tyto předpoklady odborné způsobilosti:

 • dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,
 • zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
 • odborné vzdělání v elektrotechnickém oboru nebo ukončené vzdělání v jiném oboru, který obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání, nebo doklad o úspěšném složení zkoušky z příslušné úplné profesní kvalifikace zveřejněné v Národní soustavě kvalifikací pod oborem kvalifikace „Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika“ podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. V případě osoby znalé pro samostatnou činnost je přípustná i profesní kvalifikace zveřejněná v Národní soustavě kvalifikací pod oborem kvalifikace „Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika“ podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. a to na základě posouzení rizik pro konkrétní činnosti na elektrickém zařízení, které provede právnická nebo podnikající fyzická osoba, pro kterou jsou tyto činnosti vykonávány,
 • odborná praxe v délce, dle oboru a stupně vzdělání, míry rizika a činnosti vykonávané na elektrickém zařízení,
 • úspěšné složení zkoušky z odborné způsobilosti fyzické osoby k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím (dále jen „zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice“),

Osoba znalá pro samostatnou činnost (elektrotechnik) a osoba znalá pro řízení činnost (vedoucí elektrotechnik):

 • je držitelkou dokladu o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice. Doklad má platnost 3 roky ode dne vydání a je získán složením zkoušky po příslušném zaškolení na danou odbornou činnost. Zaškolení a rozsah zkoušky odpovídá rozsahu požadované způsobilosti k vykonávaným činnostem v elektrotechnice. Osoba znalá pro řízení činnosti je oprávněna provádět veškeré činnosti jako osoba znalá pro samostatnou činnost a projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
 • skládá písemnou a ústní část zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice. Výsledek zkoušky se hodnotí stupni vyhověl nebo nevyhověl. K ústní části zkoušky lze přistoupit pouze tehdy, byla-li písemná část hodnocena stupněm vyhověl. V každé části zkoušky musí žadatel pro stupeň vyhověl dosáhnout nejméně 80 % správných odpovědí. Za provedení zkoušek a správnost vydaného dokladu o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice odpovídá předseda komise. O průběhu a výsledku zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice se vydá doklad jehož jedno vyhotovení náleží zkoušené osobě a jedno právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, pro niž jsou činnosti vykonávány. Jestliže je žadatel o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice celkově hodnocen stupněm nevyhověl, může se opakovaně dostavit ke zkoušce z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice, ne však dříve než 15 dnů po neúspěšném vykonání zkoušky. Počet opakování zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice není omezen.

Legislativa