Vyhrazená elektrická zařízení I. třídy

Nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové nebo provozní dokumentace.

  1. elektrická zařízení ve vnitřních a vnějších prostorách s extrémně vysokými teplotami okolí nad +55°C,
  2. v prostorách s výskytem tryskající a intenzivně tryskající vody a možnost ponoření,
  3. v prostorách s výskytem trvale korozivních a znečišťujících látek,
  4. v prostorách s nebezpečím požáru hořlavých kapalin,
  5. elektrické zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů,
  6. elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob,
  7. elektrická instalace ve zdravotnických prostorech, s výjimkou zdravotnických prostorů, kde se nepředpokládá použití žádných příložných částí a kde porucha například zkrat zdroje nemůže způsobit ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí,
  8. elektrické zařízení určené na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud chrání zařízení uvedená v odst. 1-4.

§ 4 nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Vyhrazená elektrická zařízení II. třídy

  1. ostatní vyhrazená elektrická zařízení
  2. zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, která nechrání zařízení podle odst. 1-4 (viz výše).

Pověřená organizace – TIČR a vyhrazená elektrická zařízení I. třídy.

 TIČR provádí u vyhrazených technických zařízení I. třídy prohlídky a zkoušky nebo se na těchto zařízeních zúčastňuje zkoušek, na základě kterých vydává osvědčení, zda vyhrazená technická zařízení splňují požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a potvrzuje úspěšné výsledky zkoušek.