Revizní zprávu je oprávněn zpracovat výhradně revizní technik vyhrazených elektrických zařízení.

Zpráva o revizi doklad o výsledku revize vypracovaný revizním technikem vyhrazených elektrických zařízení s využitím informací nezbytných pro provádění revize; zpráva o revizi dokládá stav vyhrazeného elektrického zařízení v době vykonání revize a splnění požadavků kladených na bezpečnost provozu tohoto zařízení, na jeho provozní dokumentaci a soulad s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Přípustná je listinná nebo elektronická podoba,

Zpráva o revizi vyhrazeného elektrického zařízení obsahuje

 • název a sídlo právnické osoby, případně jméno a adresu podnikání podnikající fyzické osoby, která revidované vyhrazené elektrické zařízení provozuje nebo bude provozovat,
 • identifikaci vyhrazeného elektrického zařízení, které je revidováno, včetně místa umístění,
 • vymezení rozsahu revize,
 • jméno, podpis a evidenční číslo osvědčení revizního technika, který revizi provedl; v případě elektronického předání zprávy o revizi musí být elektronický dokument podepsán uznávaným elektronickým podpisem ),
 • určení, zda se jedná o revizi výchozí, pravidelnou nebo mimořádnou a v případě mimořádné revize uvedení důvodu jejího provádění,
 • datum zahájení revize, ukončení revize, vypracování zprávy o revizi a předání zprávy o revizi,
 • soupis použitých měřicích přístrojů,
 • seznam podkladů použitých k provedení revize, včetně jejich vyhodnocení ve vzájemných souvislostech,
 • soupis provedených úkonů, například prohlídka, zkouška, měření a vyhodnocení,
 • naměřené hodnoty,
 • přehled zjištěných závad s uvedením ustanovení porušených právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • slovní zhodnocení, zda je vyhrazené elektrické zařízení z hlediska bezpečnosti schopno provozu, zda je provedení ochrany před bleskem a přepětím v souladu s právními a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z doby jejího zřízení a zda její součásti jsou ve stavu způsobilém plnit požadovanou funkci; v případě, že není vyhrazené elektrické zařízení z hlediska bezpečnosti schopno provozu, doplní se odůvodnění tohoto závěru,
 • vyhodnocení případných záznamů o výsledcích provedených prohlídek a zkoušek a o odstraňování závad zjištěných při předchozí revizi, při provozu a údržbě vyhrazeného elektrického zařízení,
 • doporučení lhůty provedení příští revize,potvrzení o převzetí nebo předání zprávy o revizi.

Bude-li výchozí revize na vyhrazeném elektrickém zařízení vzhledem k rozsahu revize prováděna po částech a budou-li vystavovány na tyto části jednotlivé zprávy o výchozích revizích, musí být před předáním a uvedením celého vyhrazeného elektrického zařízení do trvalého provozu vystavena jedna souhrnná zpráva o výchozí revizi. K sestavení této souhrnné zprávy o výchozí revizi lze využít jednotlivé zprávy o výchozích revizích.

Další odkazy

Legislativa