E-learning pro home office

 • E-learningové školení homeoffice naleznete v našem e-shopu

Práce na dálku – home office

Aktualizováno v souladu s novelou zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce provedenou zákonem č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – ke dni účinnosti 1.10 2023.

Právní základ

Na úrovní Evropské unie je home office řešen Rámcovou dohodou o práci na dálku, kterou uzavřeli sociální partneři na evropské úrovni 16.července 2002 v Bruselu.

V našem právním řádu je práce z domova ustanovena v zákoně č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

§ 317 (novelizované znění)

Práce na dálku
(1) Výkon práce na dálku je možný jen na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li v odstavci 3 stanoveno jinak.

(2) Závazek z dohody o práci na dálku lze rozvázat dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem ke sjednanému dni nebo jej lze vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně; dohoda i výpověď musí být písemná. Zaměstnavatel se zaměstnancem mohou v dohodě o práci na dálku sjednat odlišnou délku výpovědní doby; výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance. Zaměstnavatel se zaměstnancem mohou v dohodě o práci na dálku sjednat, že závazek z této dohody nemůže ani jedna ze smluvních stran vypovědět.

(3) Zaměstnavatel je oprávněn zaměstnanci práci na dálku písemně nařídit jen v případě, že tak stanoví opatření orgánu veřejné moci podle jiného zákona (například zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a to na nezbytně nutnou dobu, pokud to povaha vykonávané práce umožňuje a za podmínky, že místo výkonu práce na dálku bude pro výkon práce způsobilé. Zaměstnanec je povinen na výzvu zaměstnavatele bez zbytečného odkladu písemně určit místo, na které mu zaměstnavatel práci na dálku může nařídit, nebo sdělit, že nemá k dispozici žádné místo způsobilé k výkonu práce na dálku.

(4) Dohodne-li se zaměstnanec se zaměstnavatelem, že pro něj bude konat práci na dálku v pracovní době, kterou si za sjednaných podmínek sám rozvrhuje, platí, že

a) se úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nepoužije; délka směny však nesmí přesáhnout 12 hodin,

b) při jiných důležitých osobních překážkách v práci zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, nestanoví-li prováděcí právní předpis podle § 199 odst. 2 jinak,

c) se pro účely poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny z dohody podle § 192 a 194 a čerpání dovolené uplatní stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tyto účely povinen předem určit.

§ 2

§ 2, odst.2: Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

Pro pracoviště zaměstnavatele a jiné dohodnuté místo platí stejné zásady. Zaměstnavatel má vůči zaměstnancům pracujících formou home office stejné povinnosti jako vůči zaměstnancům pracujícím na jeho pracovištích.

Dobrovolnost

Home office je vždy založen na dobrovolnosti a podložen písemnou dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (pracovní smlouvou, dodatkem pracovní smlouvy, dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pokud dohoda není uzavřena, zaměstnavatel ani zaměstnanec si home office nemůže vynutit. Výjimkou je pouze případ podle § 317, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Zaměstnavatel je oprávněn zaměstnanci práci na dálku písemně nařídit jen v případě, že tak stanoví opatření orgánu veřejné moci podle jiného zákona (například zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů), a to na nezbytně nutnou dobu, pokud to povaha vykonávané práce umožňuje a za podmínky, že místo výkonu práce na dálku bude pro výkon práce způsobilé. Zaměstnanec je povinen na výzvu zaměstnavatele bez zbytečného odkladu písemně určit místo, na které mu zaměstnavatel práci na dálku může nařídit, nebo sdělit, že nemá k dispozici žádné místo způsobilé k výkonu práce na dálku.

Dohoda o home office

Dohoda o práci na dálku tj. home office musí být vždy uzavřena písemně mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Ustanovení o home office by měly obsahovat:

 • popis práce,
 • místo(a)práce,
 • čas kdy bude práce vykonávána,
 • čas, kdy práce nesmí být vykonávána – práci v noci apod.),
 • způsob evidence práce,
 • možnost a podmínky přístupu zaměstnavatele na pracoviště home office,
 • mzda za práci,
 • používání pracovních prostředků,
 • náhrada nákladů,
 • čas a způsob předávání výsledků práce a kontrola odvedené práce.

Dohodne-li se zaměstnanec se zaměstnavatelem, že pro něj bude konat práci na dálku v pracovní době, kterou si za sjednaných podmínek sám rozvrhuje, platí, že:

 • se úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nepoužije, délka směny však nesmí přesáhnout 12 hodin,
 • při jiných důležitých osobních překážkách v práci zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, nestanoví-li prováděcí právní předpis jinak,
 • se pro účely poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny z dohody a čerpání dovolené uplatní stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tyto účely povinen předem určit.

Zrušení dohody

Dohodu o práci na dálku lze rozvázat písemně:

 • Dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem ke sjednanému dni.
 • Výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Zaměstnavatel se zaměstnancem SI mohou sjednat odlišnou délku výpovědní doby, ta ale musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance.

Zaměstnavatel se zaměstnancem mohou v dohodě o práci na dálku sjednat, že závazek z této dohody nemůže ani jedna ze smluvních stran vypovědět.

Náhrada nákladů

Zaměstnavatel se zaměstnancem si mohou předem písemně sjednat, že náhrady nákladů v souvislosti s výkonem práce na dálku nebo jejich část zaměstnanci nebude hrazena.

Pokud k dohodě nedojde, hradí zaměstnavatel zaměstnanci:

 • Vynaložené náklady
 • Paušální částku.

Vynaložené náklady

Náhrada zaměstnancem vynaložených prokázaných nákladů.

Paušální částka

 • Paušální částka je paušální náhrada nákladů, kterou si zaměstnavatel a zaměstnanec písemně sjednají (nebo je to uvedeno ve vnitřním předpise zaměstnavatele).
 • Paušální částka se poskytuje za započatou hodinu práce a její výši stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou.
 • Zaměstnanci může být poskytována paušální částka vyšší.
 • Paušální částka je splatná nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vzniklo právo.
 • Je-li zaměstnanci poskytována paušální částka, platí, že zahrnuje náhradu veškerých nákladů, které zaměstnanci při výkonu práce na dálku vznikly.

Náhrada nákladů – dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti

Zaměstnanci, který pro zaměstnavatele koná práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, je možné poskytovat náhrady nákladů při výkonu práce na dálku, jestliže s ním zaměstnavatel toto právo sjednal.

Soukromí

Nedotknutelnost obydlí musí zaměstnavatel respektovat. Vstup za účelem kontrolní činnosti, vyšetřen pracovního úrazu apod. musí být včetně podmínek stanoven v dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Řízení rizik

Podle zjištění projektu ESENER – 2 provedlo pouze 29 % zaměstnavatelů nabízejících home office identifikaci a hodnocení rizik na domácím pracovišti. To je velmi obtížné především proto, že pracovník nebo tým, který řízení rizik provádí nemůže znát konkrétní podmínky na domácím pracovišti pokud na něj nemá přístup.

Druh a způsob práce je znám a zpravidla je nejčastější formou home office práce s použitím ICT technologií, můžeme je vyhodnotit podobně jako rizika na standardních pracovištích zaměstnavatele:

 • rizika při práci se zobrazovacími jednotkami,
 • psychosociální rizika,
 • poruchy pohybového aparátu – nedostatek pohybu, dlouhodobé sezení, zátěž malých svalových skupin atd.

Pracovní místo a pracovní nástroje

Před uzavřením dohody nebo pracovní smlouvy obsahující ustanovení o výkonu práce na jiném praovišti než je pracoviště zaměstnavatele, by měl zaměstnavatel stanovit, v jakých pracovních podmínkách a jaké pracovní nástroje bude zaměstnanec práci vykonávat.
Pracovními nástroji je zpravidla výpočetní technika, kterou zaměstnanci poskytne zaměstnavatel (notebooky, mobilní telefony apod.) Poskytnutá, ale i vlastní elektrická zařízení by měla mít platnou elektrorevizi a zaměsntanec musí být seznámen s návodem k jejich obsluze.
Pracovní místo musí splňovat prostorové a ergonomické podmínky.

Kontrolní činnost

Zaměstnavatel má povinnost podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, § 102 odst. 3): pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek. To není ale na domácím pracovišti možné – soukromí zaměstnanců (a ochrana obydlí viz článek 12 Listiny základních práv a svobod) má přednost před BOZP, není tedy možné provádění kontrol bydliště zaměstnance zaměstnavatelem bez jeho souhlasu.

Pracovní úraz a první pomoc

Zaměstnanec ohlásí každý pracovní úraz a umožní zaměstnavateli jeho vyšetření, evidenci a odškodnění.
Každý pracovní úraz musí být zapsaný do knihy úrazů.
Zaměstnavatel, musí objasnit příčiny vzniku tohoto úrazu a provést jeho evidenci.

Zaměstnanec má na místě práce k dispozici vhodně vybavenou lékárničku a mobilní telefon pro přivolání pomoci v případě potřeby.

E-learningové školení pro home office

Nový e-learningový kurz pro potřeby “práce na dálku”. Jako doplněk standardního školení požární ochrany a bezpečnosti práce je určen zaměstnancům, kteří vykonávají práci formou home office. Zabývá se jednotlivými aspekty této formy práce, protože pro práci na dálku nelze používat stejné pracovní postupy, pravidla a procesy jako při práci na pracovišti zaměstnavatele. Jako všechny naše kurzy je možné doplnit do e-learningového kurzu jakoukoliv dokumentaci nebo upravit jednotlivá témata.

Právní předpisy