S rozvojem informačních a komunikačních technologií se otevřely možnosti pro další formy práce a také alternativní pracoviště.

Zažité pracovní stereotypy se mění a objevují se nové trendy a možnosti včetně flexibilních forem práce. To umožňuje především rozšíření ICT a internetu. Home office (forma občasné práce z domova nebo jiného místa), je stále oblíbenější. 13 % podniků v zemích EU uvádí, že jejich zaměstnanci pravidelně pracují z domova (zdroj:projekt ESENER – 2). Pro práci na dálku ale nelze používat stejné pracovní postupy, pravidla a procesy jako při práci na pracovišti zaměstnavatele.

Na úrovní Evropské unie je home office řešena Rámcovou dohodou o práci na dálku, kterou uzavřeli sociální partneři na evropské úrovni 16.července 2002 v Bruselu.

Právní základ

V našem právním řádu je práce z domova ustanovena v zákoně č. 262/2006 Sb. zákoník práce:
§ 317: Na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, se vztahuje tento zákon s tím, že
a) se na něj nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy,
b) při jiných důležitých osobních překážkách v práci mu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, nestanoví-li prováděcí právní předpis jinak (§ 199 odst. 2) nebo jde-li o náhradu mzdy nebo platu podle § 192; pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu podle § 192 platí pro tohoto zaměstnance stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tento účel povinen určit,
c) mu nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.

§ 2, odst.2: Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Pro pracoviště zaměstnavatele a jiné dohodnuté místo platí stejné zásady. Zaměstnavatel má vůči zaměstnancům pracujících formou home office stejné povinnosti jako vůči zaměstnancům pracujícím na jeho pracovištích.

Dobrovolnost

Home office je vždy založen na dobrovolnosti a podložen dohodou – pracovní smlouvou, dodatkem pracovní smlouvy, dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pokud dohoda není uzavřena, zaměstnavatel ani zaměstnanec si home office nemůže vynutit.

Dohoda o home office

Ustanovení o home office by měly obsahovat:

 • popis práce,
 • místo(a)práce,
 • čas kdy bude práce vykonávána,
 • čas, kdy práce nesmí být vykonávána – práci v noci apod.),
 • způsob evidence práce,
 • možnost a podmínky přístupu zaměstnavatele na pracoviště home office,
 • mzda za práci,
 • používání pracovních prostředků,
 • náhrada nákladů,
 • čas a způsob předávání výsledků práce a kontrola odvedené práce.

Překážky v práci

Zaměstnanec si sám rozvrhuje pracovní dobu a nevztahuje se na něj úprava rozvržení pracovní doby, prostojů apod. nařízené zaměstnavatelem.
Zaměstnanci nenáleží mzda nebo náhradní volno:

 • za práci přesčas ani
 • za práci ve svátek.
 • při jiných důležitých překážkách v práci.

Soukromí

Nedotknutelnost obydlí musí zaměstnavatel respektovat. Vstup za účelem kontrolní činnosti, vyšetřen pracovního úrazu apod. musí být včetně podmínek stanoven v dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Řízení rizik

Podle zjištění projektu ESENER – 2 provedlo pouze 29 % zaměstnavatelů nabízejících home office identifikaci a hodnocení rizik na domácím pracovišti. To je velmi obtížné především proto, že pracovník nebo tým, který řízení rizik provádí nemůže znát konkrétní podmínky na domácím pracovišti pokud na něj nemá přístup.

Druh a způsob práce je znám a zpravidla je nejčastější formou home office práce s použitím ICT technologií, můžeme je vyhodnotit podobně jako rizika na standardních pracovištích zaměstnavatele:

 • rizika při práci se zobrazovacími jednotkami,
 • psychosociální rizika,
 • poruchy pohybového aparátu – nedostatek pohybu, dlouhodobé sezení, zátěž malých svalových skupin atd.

Pracovní místo a pracovní nástroje

Před uzavřením dohody nebo pracovní smlouvy obsahující ustanovení o výkonu práce na jiném praovišti než je pracoviště zaměstnavatele, by měl zaměstnavatel stanovit, v jakých pracovních podmínkách a jaké pracovní nástroje bude zaměstnanec práci vykonávat.
Pracovními nástroji je zpravidla výpočetní technika, kterou zaměstnanci poskytne zaměstnavatel (notebooky, mobilní telefony apod.) Poskytnutá, ale i vlastní elektrická zařízení by měla mít platnou elektrorevizi a zaměsntanec musí být seznámen s návodem k jejich obsluze.
Pracovní místo musí splňovat prostorové a ergonomické podmínky.

Kontrolní činnost

Zaměstnavatel má povinnost podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, § 102 odst. 3): pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek. To není ale na domácím pracovišti možné – soukromí zaměstnanců (a ochrana obydlí viz článek 12 Listiny základních práv a svobod) má přednost před BOZP, není tedy možné provádění kontrol bydliště zaměstnance zaměstnavatelem bez jeho souhlasu.

Pracovní úraz a první pomoc

Zaměstnanec ohlásí každý pracovní úraz a umožní zaměstnavateli jeho vyšetření, evidenci a odškodnění.
Každý pracovní úraz musí být zapsaný do knihy úrazů.
Zaměstnavatel, musí objasnit příčiny vzniku tohoto úrazu a provést jeho evidenci.

Zaměstnanec má na místě práce k dispozici vhodně vybavenou lékárničku a mobilní telefon pro přivolání pomoci v případě potřeby.

E-learningové školení pro home office

Nový e-learningový kurz pro potřeby “práce na dálku”. Jako doplněk standardního školení požární ochrany a bezpečnosti práce je určen zaměstnancům, kteří vykonávají práci formou home office. Zabývá se jednotlivými aspekty této formy práce, protože pro práci na dálku nelze používat stejné pracovní postupy, pravidla a procesy jako při práci na pracovišti zaměstnavatele. Jako všechny naše kurzy je možné doplnit do e-learningového kurzu jakoukoliv dokumentaci nebo upravit jednotlivá témata.