Požární dveře patří mezi požárně bezpečnostní zařízení. Brání šíření ohně a kouře. Kontrolujeme je alespoň 1x za rok.

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinné obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požárně bezpečnostní zařízení a udržovat je v provozuschopném stavu.

Za nesplnění může státní požární dozor vyměřit pokutu až do výše 250 000,- Kč

Rozdělení

EI – požární dveře brání šíření požáru mimo požární úsek,
EW – požární dveře omezují šíření požáru mimo požární úsek,
SC – kouřotěsnými dveře brání průniku kouře a zplodin hoření uvnitř požárního úseku,
EI-SC kouřotěsné požární dveře brání šíření požáru, průniku kouře a zplodin hoření mimo požární úsek,
EW-SC kouřotěsné požární omezují šíření požáru a brání průniku kouře a zplodin hoření mimo požární úsek,
Dále budeme používat souhrnný název “požární dveře”.

Provoz

Při provozu požárních dveří se postupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, popřípadě podle ověřené projektové dokumentace nebo další podrobnější dokumentace.

Provozuschopnost požárních dveří se prokazuje dokladem o jejich montáži, funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti , údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených touto vyhláškou. Provozuschopnost je možné také prokazovat také záznamy v příslušné provozní dokumentaci, např. v provozní knize.

Požární dveře, jejichž nedílnou součástí je funkční vybavení , musí být provedeny, zabudovány do staveb nebo technologií a udržovány po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti tak, aby v případě požáru byly všechny jejich otevíratelné části vždy spolehlivě uzavřeny (nikoliv zablokovány) a zároveň ručně snadno otevíratelné bez dalších opatření.

Kontrola provozuschopnosti požárních dveří

Kontrola požárních dveří se provádí nejméně 1x za rok.


Legislativa

ČSN

  • ČSN 73 0802
  • ČSN 73 0804
  • ČSN 73 0810.
  • ČSN EN 1634-1
  • ČSN EN 1634-2
  • ČSN EN 1634-3