Za práce ve výškách se považují práce, které pracovníci provádějí :

 • v libovolné výšce nad vodou nebo život ohrožujícími látkami (popálením, poleptáním, otravou, zadušením),
 • ve výšce nebo volné hloubce přesahující 1,5 m.
  V těchto prípadech musí zaměstnavatel přijmout opatření proti pádu a zjistit zdravotní a odbornou způsobilost (školení) pro práce ve výškách.
 1. Přednostně se pro ochranu proti pádu používají prostředky kolektivní ochrany (ochranná zábradlí, ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě, pracovní plošiny, lešení).
 2. Prostředky individuální ochrany proti pádu se používají, pokud povaha práce neumožňuje použití kolektivní ochrany nebo vzhledem k rozsahu a době trvání prováděné práce a počtu provádějících osob není účelné použití prostředků kolektivní ochrany a použití individuální ochrany je z hlediska bezpečnosti dostačující.
 3. Při stanovování opatření je především třeba vycházet z identifikace a zhodnocení rizik pro konkrétní práci ve výšce.
 4. Na plochách, které nezaručují, že jsou bezpečné proti prolomení při zatížení osobami včetně nářadí nebo kde zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí, musí být zaměstnanci zajištěni proti propadnutí.
 5. Na zvyšování pracovišť nebo k výstupu se nesmějí používat nestabilní předměty (židle, stoly, sudy aj.).
 6. Otvory v podlahách přesahující ve všech směrech 0,25 m musí být ihned po jejich vzniku zakryty poklopy nebo ohrazeny.
 7. Zaměstnanci nesmí být vystaveni nebezpečí pádu z výšky na pracovišti nebo na komunikaci s podlahou umístněnou výše než 0,5 m nad okolní podlahou nebo terénem (nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – příloha, bod 3.3.4 a 3.3.5).

Ochranu proti pádu není nutné provádět:

 1. na ucelené ploše se sklonem do 10 stupňů, když jsou pracoviště i přístupová komunikace vymezeny zábranou ve vzdálenosti 1,5 m od volného okraje,
 2. u volných okrajů otvorů s půdorysným rozměrem v jednom směru nepřesahujícím 0,25 m,
 3. pokud je úroveň podlahy pracoviště nejméně 0,6 m pod korunou vyzdívané zdi.
 4. pokud mají otvory ve stěnách dolním okraj výše než 1,1 m nad podlahou a otvory o šířce pod 0,3 m a výšce pod 0,75 m se nemusí zajišťovat.

Školení zaměstnanců pro práci ve výškách

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Zaměstnavatel si sám stanoví četnost školení a způsob a obsah školení (není v právních předpisech stanoveno).

Zdravotní způsobilost pro práci ve výškách

Bez zdravotní způsobilosti nesmí pracovníci práci ve výškách a nad volnou hloubkou (s použitím OOPP) vykonávat.

Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména:

 • vertigo jakékoliv etiologie,
 • opakované závažné záchvatové a kolapsové stavy s poruchami vědomí nebo hybnosti,
 • nekorigovatelné poruchy zraku, závažné poruchy prostorového vidění,
 • prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
 • současná prokázaná alkoholová a drogová závislost.

Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména:

 • poruchy stability a rovnováhy,
 • nemoci s potenciálními stavy bezvědomí,
 • nekorigované poruchy zraku, porucha prostorového vidění a barvocitu,
 • středně těžká a těžká porucha sluchu,
 • poruchy pohybového a podpůrného systému omezující pohyblivost,
 • závažné duševní poruchy a poruchy chování,
 • alkoholová a drogová závislost v anamnéze.

Zhodnocení zdravotní způsobilosti pro práci ve výškách – vyhláška č. 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách.

Vstupní lékařská prohlídka

Pracovníci musí absolvovat vstupní lékařskou prohlídku, která obsahuje základní vyšetření a zkoušku rovnováhy včetně Rombergova testu.

Periodická lékařská prohlídka

Pokud se pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou, používají osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) proti pádu jsou to práce s profesním rizikem. Perioda lékařských prohlídek je potom 4 roky, nebo 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.

Periodická lékařská prohlídka obsahuje základní vyšetření a zkoušku rovnováhy včetně Rombergova testu.

Lexikon BOZP a PO


Legislativa

Technické normy

 • ČSN EN 397+A1 Průmyslové ochranné přilby.
 • ČSN EN 362 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojky.
 • ČSN EN 358 Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky – Pásy a spojovací prostředky pro pracovní polohování nebo zadržení.
 • ČSN EN 355 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Tlumiče pádu.
 • ČSN EN 354 Prostředky ochrany osob proti pádu – Spojovací prostředky,
 • ČSN EN 353-1+A1 Prostředky ochrany osob proti pádu – Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení – Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení.
 • ČSN EN 353-2 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení
 • ČSN EN 341 Prostředky ochrany osob proti pádu – Slaňovací zařízení pro záchranu,
 • ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení,
 • ČSN EN 813 Prostředky ochrany osob proti pádu – Sedací postroje,
 • ČSN P CEN/TS 16415 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení – Doporučení pro kotvicí zařízení v případě použití více než jednou osobou současně,
 • ČSN EN 12841 Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy lanového přístupu – Nastavovací zařízení lana,
 • ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu,
 • ČSN EN 1496 Prostředky ochrany osob proti pádu – Záchranná zdvihací zařízení,
 • ČSN EN 1497 Prostředky ochrany osob proti pádu – Záchranné postroje,
 • ČSN EN 1498 Prostředky ochrany osob proti pádu – Záchranné smyčky.