Za práce ve výškách se považují práce, které pracovníci provádějí :

 • v libovolné výšce nad vodou nebo život ohrožujícími látkami (popálením, poleptáním, otravou, zadušením),
 • ve výšce nebo volné hloubce přesahující 1,5 m.
  V těchto prípadech musí zaměstnavatel přijmout opatření proti pádu a zjistit zdravotní a odbornou způsobilost (školení) pro práce ve výškách.
 1. Přednostně se pro ochranu proti pádu používají prostředky kolektivní ochrany (ochranná zábradlí, ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě, pracovní plošiny, lešení).
 2. Prostředky individuální ochrany proti pádu se používají, pokud povaha práce neumožňuje použití kolektivní ochrany nebo vzhledem k rozsahu a době trvání prováděné práce a počtu provádějících osob není účelné použití prostředků kolektivní ochrany a použití individuální ochrany je z hlediska bezpečnosti dostačující.
 3. Při stanovování opatření je především třeba vycházet z identifikace a zhodnocení rizik pro konkrétní práci ve výšce.
 4. Na plochách, které nezaručují, že jsou bezpečné proti prolomení při zatížení osobami včetně nářadí nebo kde zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí, musí být zaměstnanci zajištěni proti propadnutí.
 5. Na zvyšování pracovišť nebo k výstupu se nesmějí používat nestabilní předměty (židle, stoly, sudy aj.).
 6. Otvory v podlahách přesahující ve všech směrech 0,25 m musí být ihned po jejich vzniku zakryty poklopy nebo ohrazeny.
 7. Zaměstnanci nesmí být vystaveni nebezpečí pádu z výšky na pracovišti nebo na komunikaci s podlahou umístněnou výše než 0,5 m nad okolní podlahou nebo terénem (nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – příloha bod 3.3.4 a 3.3.5).

Ochranu proti pádu není nutné provádět:

 1. na ucelené ploše se sklonem do 10 stupňů, když jsou pracoviště i přístupová komunikace vymezeny zábranou ve vzdálenosti 1,5 m od volného okraje,
 2. u volných okrajů otvorů s půdorysným rozměrem v jednom směru nepřesahujícím 0,25 m,
 3. pokud je úroveň podlahy pracoviště nejméně 0,6 m pod korunou vyzdívané zdi.
 4. pokud mají otvory ve stěnách dolním okraj výše než 1,1 m nad podlahou a otvory o šířce pod 0,3 m a výšce pod 0,75 m se nemusí zajišťovat.

Školení zaměstnanců pro práci ve výškách

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Zaměstnavatel si sám stanoví četnost školení a způsob a obsah školení (není v právních předpisech stanoveno). E-learningové školení pro práce ve výškách.

Zdravotní způsobilost zaměstnanců pro práci ve výškách

Bez zdravotní způsobilosti nesmí pracovníci práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávat. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, pokud je stanoveno použití osobních ochranných prostředků proti pádu , je zařazena jako práce s rizikem ohrožení zdraví.
Perioda zdravotních prohlídek je 4 roky, nebo 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku (vyhláška č. 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách, § 11).


Legislativa