Osobní ochranné prostředky proti pádu musí odpovídat prováděné práci, předpokládaným nebezpečím i povětrnostní situaci. Musí umožňovat bezpečný pohyb. Prostředky musí být podle návodu výrobce pravidelně prohlíženy a zkoušeny. Dříve, než zaměstnanec prostředky použije, musí se přesvědčit o jejich provozuschopnosti, kompletnosti a nezávadnosti.

Zaměstnanci provádějící práce ve výšce za pomoci osobních ochranných prostředků proti pádu musí být pro tuto činnost vyškoleni, zvláště ve vyprošťovacích postupech při mimořádných událostech.

Podle účelu a způsobu použití rozlišujeme:

  • polohovací systémy (ochranný pás nebo postroj s krátkým poutacím lanem),
  • systémy zachycení pádu.

Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků tak, že:

  • zaměstnanci zabraňují přiblížit se do místa možného pádu (1,5 m od volného kraje),
  • zcela zabrání pád (je udržován v pracovní poloze),
  • pád bezpečně zachytí a zaměstnanec se ihned po pádu sám nebo s pomocí vyprostí, přičemž k zachycení dojde v dostatečné výšce nad překážkou, aby se nezranil.

Závěs na laně

Závěs na laně a pracovní polohovací systémy se mohou používat v případě, že z hodnocení rizik vyplývá bezpečné provedení práce s použitím těchto prostředků a není odůvodněné použití jiných prostředků. Přednostně se používá sedačka s vhodnými doplňky.

Při práci v závěsu na laně musí být splněno následující:

  • jsou použita dvě nezávislá lana, jedno nosné (pro výstup, sestup, zavěšení), druhé zajišťovací,
  • je použit zachycovací postroj připojený pomocí pohyblivého zachycovače pádu k zajišťovacímu lanu,
  • pohyb po nosném lanu se provádí pomocí k tomu určených prostředků pro výstup a sestup a jeho součástí je samosvorný sytém zabraňující pádu zaměstnance při ztrátě kontroly nad pohyby,
  • k práci používané nářadí a pomůcky jsou zajištěny proti pádu (přichyceny k postroji),
  • práce se provádí podle technologického postupu, pod dozorem, který pomůže v případě nouze zaměstnance vyprostit.

Použití závěsu na jediném laně je zcela výjimečné v případě, že použití druhého lana by mohlo zhoršit bezpečnost. Musí však být provedena náležitá opatření k zajištění bezpečnosti. V systému použité součásti jsou výrobcem k takovému použití určeny a jsou ve výrobcem stanovené životnosti.