Technické konstrukce k ochraně proti pádu musí odpovídat předpokládané činnosti a namáhání. Musí umožňovat bezpečný průchod. Přístup na pracoviště ve výšce musí být zvolen podle četnosti použití, výšky pracovního místa a doby trvání práce. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu.

Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů.

Pokud při určité pracovní operaci ve výšce musí být dočasně odstraněna ochranná konstrukce proti pádu, musí být po dobu jejího provádění přijato náhradní opatření. Práce může být zahájen až po provedení opatření. Po ukončení operace nebo při jejím přerušení musí být ochranná konstrukce opět osazena.

Technické konstrukce se zhotovují podle dokumentace, která musí řešit uspořádání, nosnost a stabilitu, montáž, používání, kontrolu a demontáž konstrukce. Pokud pro danou konstrukci neexistuje potřebná dokumentace, musí její uživatel (zaměstnavatel), zajistit její zhotovení nebo pořízení (je možné použít i dokumentaci konstrukčně obdobné konstrukce). 

Zábradlí

Zábradlí tvoří horní tyč (madlo) ve výšce 1,1 m nad podlahou (dle ČSN 73 8101 je výška zábradlí stanovena na minimálně 1 m) a u podlahy 0,15 m vysoká zarážka. Při podlaze umístěné výše než 2 m nad okolní úrovní musí být doplněno proti propadnutí osob střední tyčí, více tyčemi nebo výplní. Vzdálenost mezi horní tyčí a střední tyčí, nebo střední tyčí a zarážkou nesmí být větší jak 0,47 m.