Jako dočasné stavební konstrukce označujeme především lešení. Tyto konstrukce nejsou trvalou součástí stavby, a proto nepatří mezi stavební výrobky

Bezpečný provoz

Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud:

 1. jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky prokázána,
 2. nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení. Pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce,
 3. jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení,
 4. jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům. Jsou schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem,
 5. rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vodné pracovní poloze,
 6. podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery,
 7. pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům,
 8. pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, rampy nebo výtahy).

Povinnosti výrobců a dovozců

Výrobce nebo dovozce musí prokázat, že příslušné lešení je bezpečné. V této souvislosti musí:

 1. pořídit příslušnou technickou dokumentaci, tj. výkresy, statické výpočty, výsledky zkoušek, apod.
 2. posoudit shodu s požadavky příslušných norem a předpisů a na základě zkoušek vzorku výrobku, které provede sám nebo jejich provedení zadá, posoudit, zda vlastnosti výrobku odpovídají základním požadavkům na výrobky.
 3. přijmout taková opatření, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly technické dokumentaci.

Výrobce tedy může zkoušky a posouzení provést sám nebo jejich provedení zadat. V případě lešení představuje druhá možnost určitě vhodnější řešení. Shoda parametrů lešení s požadavky norem je potom provedena profesionálním a řádně dokumentovaným postupem. Výsledkem je pak potvrzení (certifikát) o tom, že lešení potřebné požadavky splňuje.

Související

Legislativa