Provozovatel, tj. osoba, která provozuje koupaliště ve volné přírodě, umělé koupaliště nebo saunu, je povinna zajistit aby koupající se osoby nebyly vystaveny zdravotním rizikům plynoucím ze znečištění vody ke koupání, sprchování nebo ochlazování.

Provozovatel koupaliště nebo sauny je povinen zpracovat provozní řád zařízení a zaslat ho ke schválení místně příslušné krajské hygienické stanici. Provoz koupaliště nebo sauny lze zahájit až poté, kdy byl provozní řád uvedeným orgánem ochrany veřejného zdraví schválen. Provozovatel je následně povinen s provozním řádem seznámit své zaměstnance a další osoby, které pracují na jejich pracovištích, a zajistit a kontrolovat jeho dodržování.

Základní povinnosti provozovatele

 • Základní povinností provozovatele je maximální péče o bezpečnost a zdraví návštěvníků.
 • Provozovatel je povinen v rámci provozního řádu vypracovat pravidla pro zajištění prevence bezpečnosti provozu a pro řešení mimořádných událostí (Plán pro normální provoz, Plán pro nebezpečí).
 • Provozovatel je povinen v rámci návštěvního řádu koupaliště stanovit pravidla bezpečnosti užívání bazénu a koupaliště, zvláště pak pro využívání technických zařízení na koupališti. Návštěvní řád na viditelných místech vyvěsit. U zvlášť rizikových míst se vyvěšuje výňatek z návštěvního řádu pro speciální technická zařízení.
 • Provozovatel je povinen zajistit trvalou kontrolu dodržování ustanovení provozního i návštěvního řádu.
 • Provozovatel je povinen zajistit dostatečné materiálově-technické vybavení k zajištění bezpečnosti provozu koupaliště a provádět jeho pravidelnou kontrolu.
 • Provozovatel je povinen k bezpečnosti provozu bazénu a koupaliště zajistit kvalifikované personální zajištění v souladu s dalšími body Bezpečnostního standardu, a to buď vlastními zaměstnanci a příslušným kvalifikačním stupněm, nebo zajistit tento dozor odbornou firmou. V takovém případě je povinen uzavřít s dodavatelem řádnou dodavatelskou smlouvu. Provozovatel je nadále oprávněn provádět kontrolu kvality této dodavatelské služby.
 • Osoba zajišťující dozor musí být oblečena tak, aby se barevně výrazně odlišovala od návštěvníků zařízení.

Materiálové zajištění provozu

 Provozovatel koupaliště je povinen zajistit materiálové a technické zabezpečení jakéhokoliv typu bazénu, koupaliště nebo aquaparku. Pro tento účel zřizuje místnost pro poskytování první pomoci

Personální zajištění provozu

 Personální zajištění bezpečnosti provozu koupališť, bazénů a souvisejících provozů je zajištěna osobami se záchranářským minimem pro bazény a koupaliště , plavčíky a mistry plavčími (v potřebném počtu dle velikosti bazénu nebo množství návštěvníků koupaliště), což jsou kvalifikovaní pracovníci provádějící kontrolu bezpečnosti povozu plováren a koupališť. Personální zabezpečení provozu bazénů může být doplněno technickým bezpečnostním kamerovým dohledem, popřípadě podhladinovým systémem, který je schopen registrovat podhladinové situace a automaticky spouštět poplachový systém.

Hlavní náplní práce těchto osob je:

 • Dozor nad koupajícími i nad celým provozem plovárny, koupaliště či pláže.
 • Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví koupajících se osob.
 • Zachraňování tonoucích
 • Poskytování první pomoci.
 • Kontrola hygienického stavu vody a čistoty bazénu.
 • Provádění dezinfekce.
 • Kontrola teploty vody, její případná regulace.
 • Výuka plavání.
 • Zajišťování pořádku a bezpečnosti ve svěřeném úseku.

Legislativa