Provozovatel, který provozuje koupaliště je povinen:

  • zajistit kontrolu jakosti vody ke koupání upravené prováděcím právním předpisem a protokol o výsledku kontroly v elektronické podobě; protokol v elektronické podobě neprodleně předat příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,
  • vypracovat provozní řád, ve kterém stanoví podmínky provozu včetně způsobu úpravy vody koupaliště ve volné přírodě, je-li v něm voda upravována, zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví návštěvníků a způsob očisty prostředí; návrh provozního řádu a jeho změn předloží ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,
  • vést provozní deník a evidenci o výsledcích kontrol a provedených měření a uchovávat je po dobu 1 roku.

Provozovatel přírodního koupaliště povinen monitorovat jakost vody ke koupání nebo sprchování zajištěním laboratorní kontroly ukazatelů znečištění, prováděním vizuální kontroly znečištění vody ke koupání makroskopickými řasami nebo odpady a hodnocením znečištění vody ke koupání z hlediska možného ovlivnění zdraví koupajících se osob.

Jakost vody pro koupání posuzuje Krajská hygienická stanice. Kontrolu kvality vody zajišťuje provozovatel. Výsledky kontroly kvality vody jsou zveřejňovány na webových stránkách KHS.

Kontrola jakosti vody musí být zahájena nejpozději 14 dní před předpokládaným počátkem koupací sezóny. V průběhu tohoto období se kontrolní odběry provádějí dle monitorovacího kalendáře obvykle jednou za 14 dní, v případě zhoršené kvality vody nebo podezření na zhoršení lze četnost odběrů zvýšit. Při překročení limitů, kdy hrozí ohrožení zdraví, je Krajská hygienická stanice (KHS) povinna vydat zákaz koupání, není však povinna dohlížet na jeho dodržování.

Koupaliště musí být vybaveno snadno dostupnými záchody, tam, kde nelze zajistit tekoucí vodu, je možno instalovat chemický záchod.

Provozovatel koupaliště ve volné přírodě je povinen v případě, že jakost vody ke koupání nevyhovuje stanoveným hygienickým limitům, zřetelně označit koupaliště informací o této skutečnosti.


Legislativa