Venkovní hrací plocha je plocha, která je určená pro hry dětí určité věkové skupiny, má svého provozovatele a byla pro tento účel kolaudována příslušným stavebním úřadem.

Takové plochy podléhají státnímu zdravotnímu dozoru a kontrolu plnění povinností vyplývajících z právních norem provádějí orgány ochrany veřejného zdraví (KHS). Zaměřují se při nich na dodržování provozního řádu, provádění údržby, zabezpečení pískoviště proti znečištění a popřípadě zajišťují laboratorní vyšetření písku prostřednictvím státem akreditovaných laboratoří.

Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí je povinen zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad stanovené hygienické limity. Podmínky provozu takové hrací plochy s pískovištěm, režim údržby a způsob zajištění stanovených hygienických limitů upraví provozovatel v provozním řádu.

  • Na dětském hřišti by měl být umístěn znak (piktogram) poskytující tyto informace:
  • Telefonní číslo k přivolání záchranné služby.
  • Telefonní číslo pro spojení s údržbou.
  • Název dětského hřiště.
  • Adresa dětského hřiště.

Vjezd, výjezd a únikové trasy na a z dětského hřiště určené veřejnosti a záchranné službě by měly být kdykoliv přístupné a prosté překážek.

Informace o úrazech, o nichž byl uvědomen provozovatel, je nutno zaznamenat na formulář.

Kontrola a údržba

 Aby se předešlo úrazům, měl by majitel nebo provozovatel zajistit, aby byla prováděna kontrola a údržba každého dětského hřiště. Měl by zohlednit místní podmínky a pokyny výrobce, jež mohou ovlivnit nezbytnou četnost kontrol. Plán by měl obsahovat seznam částí, které je třeba kontrolovat v rámci různých kontrol, jakož i metody kontrol.

Jestliže byly v průběhu kontrol objeveny závažné neshody ohrožující bezpečnost, měly by být bezodkladně odstraněny. Pokud to není možné, je třeba zařízení zajistit proti použití, např. jeho znehybněním nebo odstraněním. Pokud je část zařízení odstraněna ze hřiště, např. za účelem jeho údržby, je nutné veškerá kotvení nebo základy odstranit nebo zakrýt a místo zabezpečit.

O všech činnostech, které jsou součástí řízení bezpečnosti by měli být vedeny záznamy.

Herní prvky na dětských hřištích


Legislativa