Kategorie

GDPR

GDPR

Služba informační společnosti

GDPR v článku 4 odst. 25 odkazuje ohledně stanovení rozsahu pojmu „služba informační společnosti“ na směrnici 2015/1535.: „službou informační společnosti“ služba ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice (EU) 2015/1535, Pro posouzení rozsahu…

Pokračovat ve čtení
GDPR

Pseudonymizace

Zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno,…

Pokračovat ve čtení
GDPR

Profilování

Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace,…

Pokračovat ve čtení
GDPR

Pravidelné a systematické monitorování

Termín pravidelné a systematické monitorování není v GDPR definován. Jasně však zahrnuje veškeré formy sledování a profilování na internetu, a to i pro účely behaviorální reklamy. Pojem monitorování však není omezen na on-line prostředí. PravidelnéPracovní…

Pokračovat ve čtení
GDPR

Pracovní skupina WP29

Pracovní skupina WP29 byla ustanovena článkem 29. směrnice 95/46/EC. Jde o nezávislý evropský poradní orgán na ochranu dat a soukromí. Jeho úkoly jsou popsány ve článku 30 směrnice 95/46/EC a článku 15 směrnice 2002/58/. 25.5…

Pokračovat ve čtení
GDPR

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad…

Pokračovat ve čtení
GDPR

Právo na přenositelnost údajů

Právo na přenositelnost je právo subjektu údajů získat od správce své osobní údaje, které mu poskytl a předat je jinému správci.Dále má právo na to, aby na základě jeho žádosti tento správce předal jeho osobní…

Pokračovat ve čtení