Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů – omezení se vztahuje na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
 3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování – omezení se vztahuje na doub dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
  Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, (s výjimkou jejich uložení), zpracovány pouze:
  1. se souhlasem subjektu údajů,
  2. z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
  3. z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby
  4. z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.