Právo na přenositelnost je právo subjektu údajů získat od správce své osobní údaje, které mu poskytl a předat je jinému správci.
Dále má právo na to, aby na základě jeho žádosti tento správce předal jeho osobní údaje přímo jinému správci ( je-li to technicky proveditelné).
Údaje musí být ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo na přenositelnost se uplatňuje pouze pokud:

  1. je právním důvodem zpracování udělení souhlasu subjektem nebo plnění smlouvy.
  2. zpracování se provádí automatizovaně,

Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, tj. pokud se určitý soubor osobních údajů týká více než jednoho subjektu údajů, neměla by právem obdržet osobní údaje být dotčena práva a svobody jiných subjektů údajů.

Vzhledem ke své povaze by toto právo nemělo být uplatňováno vůči správcům, kteří zpracovávají osobní údaje v rámci výkonu veřejné moci.