Zemědělství tj. živočišná i rostlinná výroba, patří k oblastem se zvýšeným rizikem a výskytem pracovních úrazů. Převážná část úrazů vznikne při práci se zvířaty nebo při používání technických zařízení zemědělské techniky.

BOZP a požární ochrana v zemedělství.

Živočišná výroba

 Zaměstnavatel stanoví pracovní postupy a organizuje práci při chovu zvířat tak, aby byla věnována zvýšená pozornost zvířatům:

 • při havarijních situacích a situacích doprovázených hlukem nebo jinými negativními podněty,
 • novým nebo přicházejícím do dosud nepoznaného prostředí,
 • sestavovaným do skupin z jedinců, kteří na sebe nejsou navyklí,
 • poraněným nebo postiženým následky poranění nebo nakaženým infekčními nebo přenosnými nemocemi,
 • v době říje,
 • u nichž se mohou projevit obranné reakce, protože pečují o svá mláďata.

V uvedených situacích zaměstnavatel stanoví konkrétní postup práce, zajistí odpovídající počet zaměstnanců vhodně vybavených vzhledem k očekávané situaci a zajistí vhodné prostory pro manipulaci s nimi.

Pracovní postupy

 Zaměstnavatel je povinen stanovit pracovní postupy a organizovat práci tak, aby:

 • se zvířaty bylo zacházeno klidně a rozhodně a aby nebyla drážděna a týrána,
 • vedení a zavádění velkých hospodářských zvířat, s výjimkou koní, zaměstnanec prováděl pomocí ohlávky opatřené vodicím řemenem, vodicí šňůrou nebo tyčí. Vodicí šňůru nebo vodicí řemen nesmí mít zaměstnanec omotán kolem ruky a k vedení a zavádění nesmí být používáno řetězu,
 • při nahánění velkých zvířat, pokud se provádí pomocí naháněcích uliček a zábran, byl zaměstnanec vždy za ohrazením nebo za zábranou,
 • zaměstnanec přistupoval k velkým zvířatům až po upozornění hlasem, k ležícímu zvířeti vstupoval vždy se zvýšenou opatrností a při ošetřování nemocného nebo poraněného zvířete a tam, kde je známo, že se jedná o zvíře nebezpečné nebo které se jako nebezpečné projevuje, byl jištěn zpravidla dalším zaměstnancem,
 • čištění a přivazování zvířat zaměstnanec prováděl vždy z té strany, kde je minimální nebezpečí jeho přiražení nebo přitisknutí zvířetem,
 • při provádění speciálních úkonů, například veterinárních zákroků, inseminace, odrohování, strouhání paznehtů a kování, které provádí odborně způsobilá osoba, byl na pracovišti potřebný počet dalších zaměstnanců a aby při provádění zvláštních úkonů u neklidných zvířat byly použity prostředky k fixaci zvířete, například fixační klec nebo podání zklidňujícího preparátu odborně způsobilou osobou,
 • zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byla vyřazena z chovu. Jedná-li se o zvířata chovatelsky cenná, musí být provedena namísto vyřazení taková opatření, která možnost ohrožení snižují, například určením zkušeného ošetřujícího zaměstnance, který je dostatečně seznámen s rizikovým chováním zvířete.
 • Venkovní prostory určené pro chov zvířat, například pastviny a výběhy, musí být zabezpečeny tak, aby nedocházelo k nežádoucím únikům zvířat.

Objekty a venkovní prostory pro chov zvířat

 Je důležité dodržovat denní režim zvířat, zajišťovat jim klid, pořádek a řádné větrání objektů. Do objektů pro chov zvířat smějí vstupovat zaměstnanci a další osoby jen s vědomím zaměstnavatele. Musí být striktně dodržován zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm.

Venkovní prostory určené pro chov zvířat (výběhy, pastviny) musí být zabezpečeny proti jejich úniku.

Specifické požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

Rostlinná výroba

Technická zařízení

Zemědělská technika, skladovací, transportní a manipulační prostředky, nářadí.

Pro používání technických zařízení se řiďte vždy průvodní dokumentací od výrobce. Pokud není k dispozici zpracujte pro provoz technických zařízen místní provozně bezpečnostní předpisy – MPBP.

Rizikovou činností je i skladování sypkých hmot při kterém hrozí nebezpečí zavalení ale také výbuchu, pokud při skladování vzniká prach (např. otěrem skladovaných sypkých hmot.

Nebezpečí výbuchu

Především při manipulaci a skladování sypkých hmot může docházet ke vzniku prachu, který ve směsi se vzduchem vytváří při určitých koncentracích výbušnou směs (mezi spodní a horní mezí výbušnosti)

Nebezpečí výbuchu hrozí především v uzavřených technologiích pneumatická doprava, šnekové dopravníky, uzavřené pásové dopravníky, elevátory, prostoru okolo přesypů dopravníků apod.) a u skladovacích zařízení sypkých hmot (sila, uzavřené zásobníky apod.) Uvnitř dochází při pohybu k rozvíření prachových částic, které mohou vytvořit výbušnou směs. Pokud je zde přítomen iniciátor požáru (jiskra, horký povrch, plamen…), dojde k výbuchu.

Technické normy

 • ČSN ISO 8456 – Skladovací zařízení sypkých hmot – Bezpečnostní předpisyČSN EN 60079-10, ed. 2 – Výbušné atmosféry – Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné atmosféry s hořlavým prachem;
 • CSN EN 14460 – Konstrukce odolné výbuchovému tlaku;
 • ČSN EN 14797 – Zařízení pro odlehčení výbuchu;
 • ČSN EN 14373 – Systémy pro potlačení výbuchu;
 • ČSN EN 15089 – Systémy pro oddělení výbuchu.

Chemické látky a jejich směsi

Při používání chemických látek a jejich směsí (dále jen „CHLS“), k tlumení a hubení živočišných či rostlinných škůdců nebo k ochraně rostlin (pesticidy), hnojiva, provozní kapaliny technických zařízení apod.

Dodržujte pokyny bezpečnostních listů používaných CHLS a pro aplikaci zpracujte pracovní postupy nebo místní provozně bezpečnostní předpisy – MPBP.

Ochranu rostlin a rostlinných produktů proti škodlivým organismům a poruchám řeší zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

E-learningové školení požární ochrany v zemědělství

E-learningové školení bezpečnost práce v zemědělství


Legislativa