Při všech činnostech, při kterých jsou používány chemické látky, je nutné dodržovat specifická bezpečnostní opatření, která v prvé řadě stanovuje výrobce nebo prodejce chemické látky nebo chemického přípravku. Tyto informace jsou stanoveny v bezpečnostním listu.

Bezpečnostní list (BL) nebo i Material Safety Data Sheet (MSDS) je soubor informací pro nakládání s nebezpečnými látkami. Bezpečnostní listy musí být poskytovány osobou uvádějící látku nebo směs do oběhu, dovozcem a výrobcem pro látky nebo směsi, které obsahují nebezpečné složky v míře, která překračuje stanovený limit. Zpravidla bývají ale BL zhotoveny pro všechny chemické produkty, aby byl odběratel informován i o tom, že není klasifikován jako nebezpečný.

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
2.2 Prvky označení
2.3 Další nebezpečnost
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1 Látky
3.2 Směsi
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1 Popis první pomoci
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1 Hasiva
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
5.3 Pokyny pro hasiče
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
6.4 Odkaz na jiné oddíly
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití
ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1 Kontrolní parametry
8.2 Omezování expozice
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
9.2 Další informace
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita
10.2 Chemická stabilita
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
10.5 Neslučitelné materiály
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
12.2 Perzistence a rozložitelnost
12.3 Bioakumulační potenciál
12.4 Mobilita v půdě
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
12.6 Jiné nepříznivé účinky
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
14.1 Číslo OSN
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
14.4 Obalová skupina
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC
ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
ODDÍL 16: Další informace