• Do zaměstnání nastupujte vždy duševně a tělesně odpočinutí, nikdy ne pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Pokud u pracovní činnosti neznáte přesný postup nebo si nevíte rady, obraťte se pro vysvětlení k vašemu vedoucímu.
 • Při práci se nerozptylujte a nerušte ostatní.
 • Počínejte si při práci tak, abyste neohrozili zdraví své ani svých spolupracovníků.
 • Dodržujte předpisy BOZP a PO.
 • Řiďte se dopravními značkami a bezpečnostními tabulkami, dbejte varovných signálů a smluvených znamení.
 • Neodstraňujte nebo nepoškozujte ochranná zařízení u technických zařízení.

E-learningové školení požární ochrany v zemědělství

 • Nezdržujte se v zakázaných prostorách nebo prostorách vyhrazených jen určitým osobám nebo skupinám osob.
 • Nepracujte s technickým zařízením, se kterým nejste pro jehož užívání nejste dostatečně proškolení a zaučeni.
 • Neuvádějte do chodu dopravní stroj, technologické nebo technické zařízení, pokud jste se nepřesvědčili, že tím neohrozíte sebe ani své spolupracovníky.
 • Neopravujte a nečistěte technická zařízení během chodu.

E-learningové školení BOZP pro vedoucí zaměstnance v zemědělství

 • Každou zjištěnou závadu, která by mohla ohrozit zdraví a bezpečnost, ohlaste neprodleně svému vedoucímu.
 • Zjištěné závady neopravujte sami, pokud k tomu nemáte dostatečnou kvalifikaci.
 • Při práci používejte předepsané OOPP.
 • Udržujte svěřené stroje a zařízení, nástroje a nářadí a OOPP v použitelném stavu. Vadné nepoužívejte a vyměňte je.
 • Udržujte pořádek na pracovišti.
 • Nepožívejte na pracovišti alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky
 • Každý úraz oznamte neprodleně svému vedoucímu.
 • Při zdravotních potížích nebo nevolnosti práci přerušte a informujte svého vedoucího.
 • Dodržujte zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm do všech objektů, prostorů, kde se chovají zvířata a kde jsou umístěny hořlavé látky (sláma, krmiva, pohonné hmoty).

E-learningové školení BOZP pro zaměstnance v zemědělství