• Zemědělské stroje a další technická zařízení můžete obsluhovat pouze pokud jste zaškoleni pro jejich obsluhu.
 • Vždy se musíte seznámit s návodem od výrobce a s relevantní dokumentací BOZP a PO zaměstnavatele (místní provozně bezpečnostní předpisy, pracovní postupy apod.). Doporučujeme praktické zaškolení v používání.
 • Před vlastním použitím každého technického zařízení zkontrolujte jeho stav.
 • Při vstupování a nastupování do kabiny mobilního stroje postupujte opatrně, dbejte na očištění stupaček, přidržujte se madel.
 • Naskakování a seskakování ze zemědělského stroje nebo zařízení je zakázáno.
 • Při startování stroje nebo jiného technického zařízení se přesvědčte, zda neohrozíte sebe ani nikoho jiného.
 • Při připojování, odpojování a přestavování strojů dbejte na to, aby nedošlo k ohrožení dalších osob (např. přiražení), dohodněte si postup pracovní operace a způsob komunikace během ní.
 • Nevyřazujte u technických zařízení z funkce ochranné kryty a zařízení a nepoužívejte je pokud mají poškozený nebo chybějící ochranný kryt kloubového hřídele, řetězových a ozubených převodů apod.
 • Neprovádějte údržbu a opravy strojů a technických zařízení za provozu, pokud k tomu nejste odborně způsobilí a nemáte k tomu oprávnění.
 • Při odstavení zajistěte zemědělský stroj nebo jeho části proti samovolnému pohybu, překlopení, sjetí apod.
 • Při opravě a údržbě zajistěte stroj nebo technické zařízení proti nežádoucímu spuštění.
 • Při čištění stroje neodkrývejte ochranné kryty dříve, než se všechny pohybující části zastaví a zajistěte je proti samovolnému pohybu.
 • Nepřevážejte v kabině zemědělských strojů více osob než je povoleno.
 • V kabině traktoru a samojízdných strojů mějte všechny předměty správně uloženy a upevněny, aby nemohlo dojít k jejich pohybu a následnému zablokování řízení nebo rozptýlení pozornosti.
 • Při manipulaci s břemeny používejte správný postup.
 • Při práci na svažitých svahu nepřekračujte svahovou dostupnost používané zemědělské techniky.
 • Při jízdě na svahu přizpůsobte rychlost jízdy terénu a dodržujte zásady bezpečného
 • otočení ve svahu.
 • Dodržujte bezpečnou vzdálenost při skupinovém nasazení zemědělských strojů.
 • Dodržujte dostatečnou odstupovou vzdálenost v blízkosti venkovních elektrických vedení.
 • Přepravu strojů po veřejných komunikacích provádějte v přepravní poloze.
 • Zemědělský mobilní a další zařízení po přerušení nebo ukončení práce zajistěte proti zneužití neoprávněnou osobou.
 • Nenechávejte nezajištěné chemické látky pro určené k postřikům, hnojení, dezinfekci, čištění apod. Při jejich používání se vždy řiďte bezpečnostním listem.
 • Před vstupem do nádrží, cisteren a zásobníků si ověřte, zda se v nich nenachází nebezpečný plyn a nevstupujte do nich bez řádného zajištění další osobou, příkazu nadřízeného, stanoveného pracovního postupu a aplikaci všech ochranných opatření.