Místní provozní bezpečnostní předpis, (dále je „MPBP“):

 • upravuje pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele,
 • zpracovává se tam, kde chybí nebo není dostatečná dokumentace k technickým nebo technologickým zařízením od výrobce.

Právní předpisy v některých případech stanovují povinnost i obsah MPBP:

1. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
§ 3 odst. 1 písm. a)zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem (MPBP), a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou.

Není-li k dispozici průvodní dokumentace zařízení, MPBP:

 • určuje obsah provozní dokumentace. § 2 písm. f ).
 • určuje bezpečný přístup obsluhy a manipulační prostor. § 3 odst. 1 písm. b).
 • určuje návod pro bezpečnou montáž a demontáž zařízení. § 3 odst. 1 písm. e).
 • určuje rozsah kontroly zařízení. § 4 odst. 1.
 • určuje zvláštní podmínky práce pod zavěšeným břemenem. Příloha č. 1 bod 7 .
 • ukládá zpracování MPBP pro zařízení na plynulou dopravu nákladu. Příloha č. 4 bod 5.
 • ukládá zpracování MPBP pro stabilní skladovací zařízení sypkých hmot. Příloha č. 5 bod 13

2. Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

§ 3 – Zaměstnavatel při provozování dopravy dopravními prostředky organizuje práci zaměstnanců v souladu s tímto nařízením, se zvláštními právními předpisy, návodem dodaným výrobcem pro provoz a používání dopravních prostředků a místním provozním bezpečnostním předpisem vydaným zaměstnavatelem, kterým se stanoví pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování dopravy, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí, na možné ohrožení zaměstnanců povětrnostní situací a na pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při pracovních operacích.

3. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

§ 44a odst. 7 – Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dále látkami a směsmi, které mají přiřazenu kategorii nebo kategorie nebezpečnosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B, mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi. Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech látek a směsí uvedených ve větě první, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti.

4. Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

V rozsahu přílohy č. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

Zpracování a obsah MPBP

Každý MPBP by měl obsahovat:

 • firmu a pracoviště, pro která je zpracován,
 • které pracovní pozice musí být s MPBP seznámeny,
 • pravidla pro bezpečný provoz – vlastní obsah MPBP,
 • zakázané činnosti,
 • předmět MPBP (co řeší),
 • odpovědní zaměstnanci,
 • kontrolní činnost – předmětu MPBP,
 • způsob aktualizace MPBP – změnové řízení,
 • zpracovatel MPBP.
 • časová platnost MPBP.
  Obsah MPBP dále specifikují např. přílohy k NV 378/2001 Sb.