Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čistící a dezinfekční prostředky. Tuto povinnost mu ukládá § 104 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, který provádí nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

  • Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu.
  • K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytuje zaměstnavatel dezinfekční prostředky. Za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti s dezinfekčním účinkem.
  • Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel podle druhu látky mycí a čisticí prostředky, jejichž doporučené množství je uvedeno v tabulce níže, případně regenerační krémy a masti.

§ 5 odst. 2 nařízení vlády č. 390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

  • Zaměstnanci, který přichází do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel podle druhu látky mycí a čisticí prostředky, případně regenerační krémy a masti. Druhy prací z hlediska znečištění a doporučená množství mycích a čisticích prostředků (příloha č. 4 nařízení vlády č. 390/2021 Sb.)
  • V případě, že zaměstnavatel zajistí mycí nebo čisticí prostředky trvale dostupné v sanitárních zařízeních pracoviště, nemusí je přímo jednotlivým zaměstnancům poskytovat. Výjimkou jsou textilní ručníky pro zaměstnance, kteří vykonávají práci velmi nečistou nebo práci nečistou. Těm zaměstnavatel ručníky vydávat musí.

Další odkazy


Legislativa