Zásady pro uvádění osobních ochranných pracovních prostředků na trh jsou definovány v harmonizovaných normách.

Výrobci a dovozci jsou povinni dodávat na evropský trh pouze bezpečné výrobky. V České republice je tato povinnost zakotvena v zákoně č. 22/1997 Sb., přičemž technické požadavky na osobní ochranné prostředky jsou obsaženy v nařízení vlády č. 63/2018 Sb., V tomto nařízení vlády jsou ochranné prostředky rozděleny do tří kategorií, podle závažnosti rizika, proti němuž chrání. Pro každou kategorii jsou stanoveny postupy posouzení shody, jimiž musí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce v EU prokázat bezpečnost svého výrobku. V řadě případů musí výrobek nechat posoudit u nezávislé zkušebny, která je označována jako notifikovaná osoba (Notified Body). Tato instituce pak vystaví potřebný certifikát ES přezkoušení typu.
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. bylo zrušeno, požadavky však platí pro OOPP uvedené na trh do 20. 4. 2019.

Nařízení vlády, které je kompatibilní s příslušnou evropskou směrnicí, obsahuje základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví, které musejí OOPP bez výjimky splnit. Požadavky jsou formulovány pouze obecně. Konkrétní údaje o úrovních ochrany, způsobu jejich ověřování a další požadavky jsou pak uvedeny v tzv. harmonizovaných normách, což jsou technické normy, které jsou přiřazeny ke směrnicím vyhlášeným v Úředním věstníku EU. Všechny harmonizované normy jsou v České republice zavedeny a uplatňovány.


Související legislativa