Vyhláška ministerstva vnitra stanoví podmínky požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. Jedná se o vyhlášku o požární prevenci, která je velmi důležitá pro výkon činnosti osob odborně způsobilých v oboru PO, techniků PO a preventistů PO, kteří vykonávají činnosti na úseku PO u právnických a podnikajících fyzických osob. Vyhláška rozvádí některé povinnosti na úseku PO, které jsou v zákoně o PO stanoveny provést obecně závazným způsobem.

Vyhláška má 4 části a 5 příloh:

ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení.

ČÁST DRUHÁ
Stanovení podmínek požární bezpečnosti u právnických osob a fyzických osob.

ČÁST TŘETÍ
Způsob výkonu státního požárního dozoru.

ČÁST ČTVRTÁ
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení.

Příloha č. 1
Bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy od vybraných druhů objektů, lesů a komunikací.

Příloha č. 2
Hodnoty nahodilého požárního zatížení pn pro účely členění činností podle požárního nebezpečí.

Přílohy č. 3
Základní tématické okruhy k ověřování odborné způsobilosti fyzických osob.

Příloha č. 4
Vzor osvědčení o odborné způsobilosti odborně způsobilé osoby.

Příloha č. 5
Vzor osvědčení o odborné způsobilosti technika požární ochrany.