Odesílatel je subjekt, který je uveden v přepravním dokladu a jehož jménem se podává zásilka k přepravě s příslušným přepravním dokladem. Odesílatel nebezpečných věcí je povinen předat k přepravě zásilky, které odpovídají požadavkům dohod, předpisů a ustanovení o přepravě nebezpečných věcí, a dále:

 • musí se přesvědčit, že nebezpečné věci jsou zařazeny a připuštěny k přepravě, 
 • předat dopravci informace a údaje o přepravované nebezpečné věci, požadované přepravní a dopravní doklady (povolení, schválení, oznámení, osvědčení atd.),
 • použít pouze obaly, velké obaly, velké nádoby pro volně ložené látky a cisterny (cisternová vozidla, cisternové výměnné nástavby a cisternové kontejnery) schválené a vhodné pro přepravu dotyčných látek a označené nápisy předepsanými zákonným ustanovením pro nebezpečné věci,
 • splnit požadavky týkající se způsobu odeslání a omezení přepravy,
 • zajistit, aby i vyprázdněné nevyčištěné a neodplyněné cisterny (cisternová vozidla, cisternové výměnné nástavby a cisternové kontejnery) nebo vyprázdněné nevyčištěné dopravní prostředky a velké nebo malé kontejnery pro volně ložené látky byly příslušně označeny a opatřeny bezpečnostními značkami a aby vyprázdněné nevyčištěné cisterny byly uzavřeny a poskytovaly stejné záruky těsnosti, jako kdyby byly plné,
 • pokud odesílatel používá služeb jiných účastníků (balič, nakládce, plnič atd.) musí učinit přiměřená opatření, aby bylo zajištěno, že zásilka splňuje požadavky kladené zákonnými ustanoveními,
 • pokud odesílatel jedná z pověření třetí osoby, musí být písemně upozorněn, že jde o nebezpečné věci a musí obdržet všechny informace a doklady potřebné ke splnění jeho povinností,
 • nebezpečné věci zabalit a obaly označit dle podmínek dohod,
 • dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky na jedno vozidlo,
 • nepředat k přepravě nebezpečné věci, u kterých přeprava není dovolena,
 • předat dopravci v písemné formě pokyny pro řidiče,
 • správně a úplně vyplnit nákladní list (včetně uvedení prohlášení odesílatele),
 • předat dopravci kopii zvláštního povolení pro přepravu radioaktivních materiálů,
 • přezkoumat před vlastní nakládkou nebezpečného zboží průvodní doklady a provést vizuální kontrolu, zda vozidlo a jeho zařízení splňují předepsaná ustanovení,
 • řádně označit dopravní a přepravní prostředky s nebezpečným zbožím,
 • zabezpečit předepsané školení ostatních osob podílejících se na přepravě nebezpečného zboží.