Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je každý povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost a standardními pokyny.

Omezení poskytování chemických látek

Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako vysoce toxické se smějí poskytovat (prodávat, darovat) jen osobám oprávněným k nakládání s těmito látkami.

Látky toxické a žíravé se nesmějí poskytovat:

  • osobám mladším 18 let,
  • osobám zcela nebo zčásti zbaveným způsobilosti k právním úkonům.

Látky vysoce toxické nebo žíravé se nesmějí prodávat v prodejních automatech a do přinesených nádob.

Omezení práce s chemickými látkami

Osoby ve věku 15 až 18 let smějí pracovat s nebezpečnými látkami jen rámci přípravy na povolání a to:

  • s toxickými a žíravými pod přímým dozorem odpovědné osoby,
  • s vysoce toxickými jen pod přímým dohledem osoby odborně způsobilé.

Osoby ve věku 10 až 18 let smějí nakládat s žíravými látkami, pokud jsou součástí výrobku klasifikovaného jako hračka.

Podnikatelé mohou nakládat s vysoce toxickými látkami, pokud mají pro nakládání s látkami zajištěnou osobu odborně způsobilou. Jednotlivé činnosti může provádět i zaměstnanec prokazatelně zaškolený odborně způsobilou osobou. Školení se opakuje 1x ročně. O proškolení se pořídí písemný záznam, který se uchovává nejméně po dobu 3 let.

E-learningové školení pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi