Chemické látky a chemické směsi

 • Chemická látka je chemický prvek a jeho sloučeniny.
 • Chemická směs je směs nebo roztok složený ze dvou nebo více chemických látek.

Klasifikace

Podle nařízení CLP se jedná o systém rozdělení chemických rizik, kdy každé riziko má definovaná kritéria pro zatřídění podle systému klasifikace a označování chemikálií – GHS)

Třídy nebezpečnosti

Třídy nebezpečnosti:

 • Fyzikálně chemické 16.
 • Nebezpečné pro zdraví 10.
 • Nebezpečné pro životní prostředí 1.
 • Doplňkové – 1.

Třída nebezpečnosti fyzikálně-chemická

 • Výbušniny
 • Hořlavé plyny·(včetně chemicky nestálých plynů)
 • Aerosoly (dřív Hořlavé aerosoly)
 • Oxidující plyny
 • Plyny pod tlakem
 • Hořlavé kapaliny
 • Hořlavé tuhé látky
 • Samovolně se rozkládající látky·a směsi
 • Samozápalné kapaliny
 • Samozápalné tuhé látky
 • Samozahřívající se látky a směsi
 • Látky, které při kontaktu s vodou uvolňují hořlavé plyny
 • Oxidující kapaliny
 • Oxidující tuhé látky
 • Organické peroxidy
 • Látky a směsi korozivní pro kovy

Třída nebezpečnosti pro zdraví

 • Akutní toxicita
 • Žíravost / dráždivost pro kůži
 • Vážné poškození očí / podráždění očí
 • Senzibilizace kůže nebo dýchacích cest
 • Mutagenita v zárodečných buňkách
 • Karcinogenita
 • Toxicita·pro reprodukci
 • Specifická toxicita pro cílové orgány – jednorázová expozice
 • Specifická toxicita pro cílové orgány – opakovaná expozice
 • Nebezpečnost při vdechnutí

Třída nebezpečnosti pro životní prostředí

 • Nebezpečnosti pro vodní prostředí

Doplňková třída

 • Nebezpečnost pro ozonovou vrstvu