Dopravce je subjekt, který provádí přepravu, je povinen:

 • se přesvědčit, že nebezpečné věci, které se mají přepravovat, je dovoleno přepravovat podle daných ustanovení a
 • že předepsané doklady jsou připojeny k přepravnímu listu a doprovázejí dopravní resp. přepravní jednotku,
 • vizuálně ověřit, že dopravní a přepravní prostředky a náklad jsou bez viditelných závad, netěsnosti nebo trhlin, že nechybí výbava atd.,
 • přesvědčit se, že neprošlo datum příští zkoušky cisternových vozidel, cisternových výměnných nástaveb, cisternových kontejnerů a dopravních prostředků, že dopravní a přepravní prostředky nejsou přetíženy a že byly připevněny bezpečnostní značky a označení na dopravní a přepravní prostředky,
 • zabezpečit, aby přepravu prováděly pouze osoby k tomu vyškolené a vlastnící o tomto školení platné osvědčení,
 • zajistit školení ostatních osob podílejících se na přepravě nebezpečného zboží a
 • zabezpečit, aby v silniční dopravě měl řidič povinnou výbavu včetně výstražných oranžových tabulek, případně i bezpečnostních značek.

V silniční dopravě (včetně svozu a rozvozu do a z terminálu v kombinované přepravě) musí dopravce zajistit, aby řidič:

 • měl během přepravy s sebou a na požádání předložil oprávněné osobě ke kontrole průvodní doklady, funkční hasicí přístroje a povinnou výbavu vozidla,
 • nepřevzal k přepravě a nepřepravoval zásilku s poškozeným nebo netěsným obalem,
 • provedl v případě nehody vozidla nebo jiné mimořádné události všechna opatření uvedená v písemných pokynech pro řidiče,
 • dodržel všechny předpisy týkající se nakládky, vykládky a manipulace s nebezpečnými věcmi; zákaz společné nakládky na jedno vozidlo; způsoby přepravy nebezpečných věcí a dozor nad vozidly při parkování.

Tato opatření se provedou na základě přepravních dokladů a doprovodných dokladů vizuální prohlídkou vozidla nebo kontejnerů a popřípadě nákladu. Dopravce se však může ve vyjmenovaných případech spolehnout na informace a údaje sdělené mu ostatními účastníky.

Zjistí-li dopravce nesplnění požadavků podle zákonných ustanovení pro přepravu nebezpečných věcí, nesmí přepravit zásilku, pokud nedošlo k odstranění nedostatků. Pokud je během přepravy zjištěna závada, která by mohla ohrozit bezpečnost přepravy, musí se zásilka pokud možno co nejrychleji zadržet s ohledem na požadavky bezpečnosti dopravního provozu, bezpečného odstavení zásilky a bezpečnosti veřejnosti. V přepravě se může pokračovat po splnění platných předpisů. Pokud nelze požadavky splnit a není schválen zbytek přepravní cesty, příslušný orgán musí dopravci poskytnout nezbytnou administrativní podporu.