P-věty (Precautionary statements) jsou standardizované pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami a jejich směsmi. Jsou součástí Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií a nahrazují dřívější S-věty.

Od 1. února 2018 platí změny nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 (CLP), které se týkají klasifikace a označování chemických látek a směsí.

Tabulka 1.1 Pokyny pro bezpečné zacházení – všeobecné

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Tabulka 1.2 Pokyny pro bezpečné zacházení – prevence

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.
P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály…
P222 Zabraňte styku se vzduchem.
P223 Chraňte před možným stykem s vodou kvůli prudké reakci a možnému náhlému vzplanutí.
P230 Uchovávejte ve zvlhčeném stavu …
P231 Manipulace pod inertním plynem.
P232 Chraňte před vlhkem.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P235 Uchovávejte v chladu.
P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení.
P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí.
P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P244 Udržujte redukční ventily bez maziva a oleje.
P250 Nevystavujte obrušování/nárazům/…/tření.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P263 Zabraňte styku během těhotenství/kojení.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ….
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
P282 Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné brýle.
P283 Používejte ohnivzdorný/nehořlavý oděv.
P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P285 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P231+P232 Manipulace pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem.
P235+P410 Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením.

Tabulka 1.3 Pokyny pro bezpečné zacházení – reakce

P301 PŘI POŽITÍ:
P302 PŘI STYKU S KŮŽÍ:
P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
P304 PŘI VDECHNUTÍ:
P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P306 PŘI STYKU S ODĚVEM:
P307 PŘI expozici:
P308 PŘI expozici nebo podezření na ni:
P309 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře:
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P311 Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P315 Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P320 Je nutné odborné ošetření (viz … na tomto štítku).
P321 Odborné ošetření (viz … na tomto štítku).
P322 Specifické opatření (viz … na tomto štítku).
P330 Vypláchněte ústa.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P332 Při podráždění kůže:
P333 Při podráždění kůže nebo vyrážce:
P334 Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.
P335 Volné částice odstraňte z kůže.
P336 Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete.
P337 Přetrvává-li podráždění očí:
P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P340 Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující
dýchání.
P341 Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu
v poloze usnadňující dýchání.
P342 Při dýchacích potížích:
P350 Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P352 Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P360 Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv
odložte.
P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P370 V případě požáru:
P371 V případě velkého požáru a velkého množství:
P372 Nebezpečí výbuchu v případě požáru.
P373 Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P374 Haste z přiměřené vzdálenosti a dodržujte běžná opatření.
P375 Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P376 Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.
P377 Požár unikajícího plynu:
Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit.
P378 K hašení použijte ….
P380 Vykliďte prostor.
P381 Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika.
P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
P391 Uniklý produkt seberte.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P334 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.
P302+P350 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P304+P341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch
a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P306+P360 PŘI STYKU S ODĚVEM: Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.
P307+P311 PŘI expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P309+P311 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P335+P334 Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P342+P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P370+P376 V případě požáru: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte ….
P370+P380 V případě požáru: Vykliďte prostor.
P370+P380+P375 V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P371+P380+P375 V případě velkého požáru a velkého množství: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

Tabulka 1.4 Pokyny pro bezpečné zacházení – skladování

P401 Skladujte …
P402 Skladujte na suchém místě.
P403 Skladujte na dobře větraném místě.
P404 Skladujte v uzavřeném obalu.
P405 Skladujte uzamčené.
P406 Skladujte v obalu odolném proti korozi/… obalu s odolnou vnitřní vrstvou.
P407 Mezi stohy/paletami ponechte vzduchovou mezeru.
P410 Chraňte před slunečním zářením.
P411 Skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F.
P412 Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P413 Množství větší než … kg/… liber skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F.
P420 Skladujte odděleně od ostatních materiálů.
P422 Skladujte pod …
P402+P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P410+P403 Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
P411+P235 Skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F. Uchovávejte v chladu.

Tabulka 1.5 Pokyny pro bezpečné zacházení – odstraňování

P501 Odstraňte obsah/obal …