Školení požární ochrany jsou povinny provádět právnické a fyzické podnikající osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.
Právnické a fyzické podnikající osoby, které provozují činnosti bez požárního nebezpečí by měli provádět školení požární ochrany podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

 1. Školení požární ochrany je nutné zajisti i pro osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích právnických a podnikajících fyzických osob.
 2. Školení požární ochrany se provádí zvlášť pro zaměstnance a zvlášť pro vedoucí zaměstnance.
  Odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a požárních preventistů provádějí organizace, které je ustanovili.
 3. Systém školení a odborné přípravy v požární ochraně je zpracován zpravidla v organizační směrnici PO jako opatření organizačního charakteru.
 4. Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah zajištění PO. Školení se opakuje nejméně 1x za 2 roky.
 5. Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně obsahuje skutečnosti týkající se všech jimi řízených zaměstnanců a provádí se při nástupu do funkce. Školení se opakuje nejméně 1x za 3 roky.
 6. Školení o požární ochraně se v případě osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době zabezpečuje před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně 1x za rok.
 7. Pro osoby, které vykonávají činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob a nejsou k nim v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, se školení o požární ochraně zabezpečuje v rozsahu školení zaměstnanců.
 8. Školení o požární ochraně pro osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob provozujících činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, nebo které s těmito činnostmi přicházejí do styku, se zabezpečuje v nezbytném rozsahu a způsobem stanoveným provozovatelem těchto činností v dokumentaci požární ochrany.
 9. Rozsah a obsah školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a odborné přípravy preventistů požární ochrany určuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba tematickým plánem a časovým rozvrhem. Rozsah a obsah školení a odborné přípravy musí odpovídat vykonávaným činnostem a pracovnímu zařazení zaměstnanců.

Obsah školení zaměstnanců o požární ochraně

Školení zaměstnanců o požární ochraně obsahuje seznámení:

 1. s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně,
 2. s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance,
 3. s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti,
 4. se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru,
 5. se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,
 6. s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti,
 7. s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.

E-learningové školení požární ochrany pro zaměstnance

E-learningové školení požární ochrany pro vedoucí zaměstnance

E-learningové školení požární ochrana pro zaměstnance (anglická verze)

E-learningové školení požární ochrana pro zaměstnance (verze v ukrajinštině)

E-learningové školení požární ochrana pro zaměstnance (verze ve vietnamštině)

Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek

 1. Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek se provádí před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím se provádí jednou za rok.
 2. Teoretická část odborné přípravy preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení s požárním nebezpečím provozované činnosti, se způsobem vyhlášení požárního poplachu, přivolání jednotky požární ochrany a s poskytnutím pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru.
 3. Praktická část odborné přípravy preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, se způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požárů, evakuace osob, zvířat nebo materiálu.
 4. Na odbornou přípravu osob, které jsou zařazeny do preventivních požárních hlídek a nejsou zaměstnanci právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, se vztahují stejné požadavky jako na odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.

Odborná příprava preventistů požární ochrany

 1. Odborná příprava preventistů požární ochrany se provádí před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok.
 2. Odborná příprava preventistů požární ochrany obsahuje seznámení v rozsahu školení pro zaměstnance na všech místech a pracovištích, kde vykonávají preventivní požární prohlídky, rozšířené o seznámení se způsobem a lhůtami jejich provádění a způsobem vedení požární knihy nebo jiného prokazatelného vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách.

Ověření znalostí ze školení požární ochrany

Znalosti získané při školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a odborné přípravě preventistů požární ochrany se ověřují v rozsahu a způsobem určeným v dokumentaci požární ochrany.


Sankce

HZS může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím pokud nezabezpečí pravidelné školení svých zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek nebo preventistů požární ochrany, jakož i odbornou přípravu v jednotkách požární ochrany.


Školitelé požární ochrany


Legislativa