Školení zaměstnanců se provádí na základě zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu.

Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání, při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i požární nebezpečí na pracovišti kam zaměstnanec přešel a dále se opakuje 1 x za 2 roky.

Tematický plán musí obsahovat:

 • seznámení s organizačním zajištěním požární ochrany a základními povinnostmi, vyplývajícími z platných předpisů požární ochrany,
 • s požárním nebezpečím při činnostech, které jsou provozovány,
 • s dokumentací požární ochrany,
 • se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu technických zařízení pro případ požáru,
 • se zajištění požární ochrany v mimopracovní době a v době sníženého provozu,
 • s rozmístěním a způsobem použití věcných prostředků požární ochrany,
 • s funkcí a obsluhou požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.

Tematický plán a časový rozvrh školení vydává právní subjekt právnické osoby, u podnikající fyzické osoby tato osoba nebo jím pověřený zástupce.

Dokumentace o školení obsahuje dále:

 • název právnické nebo podnikající fyzické osoby,
 • datum a obsah školení,
 • způsob ověření získaných znalostí, případně doklad o tomto ověření,
 • rozsah trvání školení zaměstnanců s podpisy proškolených osob,
 • jména a podpisy osob, které školení provedly včetně prohlášení o oprávněnosti školení.

Školení zaměstnanců mohou provádět osoby odborně způsobilé, požární technici, vedoucí zaměstnanci a preventisté při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím. U činností s vysokým požárním nebezpečím nemůže školení provádět preventista.