Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek se provádí na základě zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu.

Odborná příprava se provádí před zahájením činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím a opakuje se 1x za rok.

Odborná příprava zahrnuje teoretickou a praktickou část.

Teoretická část obsahuje seznámení:

  • s požárním nebezpečím provozované činnosti,
  • se způsobem vyhlášení požárního poplachu,
  • se způsobem přivolání jednotky požární ochrany,
  • s poskytnutím pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru.

Praktická část obsahuje seznámení:

  • s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostním zařízení,
  • se způsobem a možnostmi hašení požáru, evakuace osob, zvířat a materiálu.

Na odbornou přípravu osob, které jsou zařazeny do preventivních požárních hlídek a nejsou zaměstnanci právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, se vztahují stejné požadavky jako na odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.

Dokumentace o odborné přípravě je vedena stejným způsobem jak u školení zaměstnanců.

Rozsah a obsah školení určuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba tematickým plánem a časovým rozvrhem. Rozsah a obsah školení a odborné přípravy musí odpovídat vykonávaným činnostem a pracovnímu zařazení zaměstnanců. Znalosti při školení se ověřují v rozsahu a způsobem určeným v dokumentaci požární ochrany.

Odbornou přípravu může provádět u činností se zvýšeným požárním nebezpečím osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technik požární ochrany. U činností s vysokým požárním nebezpečím pouze osoba odborně způsobilá.