Pro provádění některých úkolů v požární ochraně může organizace jmenovat jednoho nebo více praventistů PO. Předpokladem pro výkon jejich funkce je odborná příprava.

Odborná příprava preventistů PO se provádí na základě zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu.

Tematický plán a časový rozvrh školení vydává právní subjekt právnické osoby, u podnikající fyzické osoby tato osoba nebo jím pověřený zástupce.

Dokumentace o školení obsahuje dále:

  • název právnické nebo podnikající fyzické osoby,
  • datum a obsah školení,
  • způsob ověření získaných znalostí, případně doklad o tomto ověření,
  • rozsah trvání školení zaměstnanců s podpisy proškolených osob,
  • jména a podpisy osob, které školení provedly včetně prohlášení o oprávněnosti školení.

Odborná příprava se provádí před zahájením činnosti preventisty a opakuje se 1x za rok.

Odborná příprava preventisty obsahuje seznámení se skutečnostmi, které jsou obsahem školení zaměstnanců, a to na všech místech a pracovištích kde vykonávají preventivní požární prohlídky a tato osnova musí být rozšířena o seznámení se způsobem a lhůtami jejich provádění a vedení požární knihy.

Dokumentace o odborné přípravě je vedena stejným způsobem jako u školení zaměstnanců.