Školení vedoucích zaměstnanců se provádí na základě zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu.

Školení vedoucích zaměstnanců se provádí při nástupu do funkce, při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i požární nebezpečí na pracovišti kam zaměstnanec přešel a dále se opakuje 1 x za 3 roky.

Tematický plán musí obsahovat seznámení:

 • s organizačním zajištěním požární ochrany a základními povinnostmi, vyplývajícími z platných předpisů požární ochrany,
 • s požárním nebezpečím při činnostech, které jsou provozovány,
 • s dokumentací požární ochrany,
 • se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu technických zařízení pro případ požáru,
 • se zajištěním požární ochrany v mimopracovní době a v době sníženého provozu,
 • s rozmístěním a způsobem použití věcných prostředků požární ochrany a
 • s funkcí a obsluhou požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.

Tematický plán a časový rozvrh školení vydává právní subjekt právnické osoby, u podnikající fyzické osoby tato osoba nebo jím pověřený zástupce.

Dokumentace o školení obsahuje dále:

 • název právnické nebo podnikající fyzické osoby,
 • datum a obsah školení,
 • způsob ověření získaných znalostí, případně doklad o tomto ověření,
 • rozsah trvání školení zaměstnanců s podpisy proškolených osob,
 • jména a podpisy osob, které školení provedly včetně prohlášení o oprávněnosti školení.

Školení vedoucích zaměstnanců u činností s vysokým a zvýšeným požárním nebezpečí jsou oprávněni provádět osoby odborně způsobilé v oboru požární ochrany a požární technici.