Základním předpisem stanovující podmínky skladování nádob s plyny je norma ČSN 07 8304.

Nádoby s plyny se skladují v uzavřených nebo otevřených skladech, které s výjimkou manipulačních skladů musí tvořit samostatný požární úsek. Součástí objektu skladu plynů mohou být samostatné požární úseky, v rámci kterých budou vykonávány činnosti nezbytné k zajištění provozu skladu.

Vzdálenost mezi sklady nádob a provozními, veřejnými a obytnými budovami a jinými objekty musí vyhovovat požadavkům platných předpisů a technických norem, přičemž nesmí být u hořlavých, hoření podporujících a toxických plynů vzdálenost menší, než je uvedeno v tabulce níže.

Požadavky na sklady nádob s plyny

Na dveřích skladů musí být vyvěšena tabulka s označením druhu plynu, se zákazem kouření a vstupu s otevřeným plamenem a se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Jsou-li ve skladu uloženy nádoby naplněné hořlavými, hoření podporujícími, toxickými a/nebo žíravými plyny, musí být též vyvěšena příslušná tabulka.

Maximální množství skladováných nádob

V požárním úseku uzavřeného skladu se smí skladovat nejvýše:

  • 500 nádob (přepočteno na nádoby s vodním objemem 50 Iitrů) s hořlavými, hoření podporujícími, toxickými nebo žíravými plyny,
  • 1000 nádob (přepočteno na nádoby s vodním objemem 50 Iitrů) s ostatními plyny.

Pokyny pro bezpečné skladování

Samostatně stojící nádoby musí být vhodným způsobem zabezpečeny proti pádu. Samostatně stojící nádoby se skladují v oddílech, přičemž kapacita jednotlivých oddílů nesmí přesahovat 100 nádob. Nádoby se skladují ve svislé poloze zajištěné proti samovolnému pohybu.

Ve skladu a do vzdálenosti nejméně 5 m od skladu nádob je zakázáno ukládat hořlavé látky nesouvisející s provozem skladu nádob a provádět práce se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu bez prokazatelného stanovení zvláštních požárně bezpečnostních opatření.

Nádoby nesmějí být skladovány společně s radioaktivními látkami, žíravinami apod. Manipulační uličky při skladování nádob musí být široké nejméně 1 m. Ve skladech, kde jsou skladovány společně v jedné místnosti plné i prázdné nádoby, musí být nádoby uloženy odděleně. Místa pro uložení nádob musí být označena tabulkami: PLNÉ NÁDOBY (lahve) a PRÁZDNÉ NÁDOBY (lahve). Prázdné nádoby musí být skladovány za stejných podmínek jako plné nádoby.