Místní provozní řád skladů nádob s plyny musí obsahovat:

Základní náležitosti:

 • titulní list,
 • obsah,
 • adresy a telefonní čísla pohotovostní, opravárenské, zdravotnické a protiplynové služby a ohlašovny požárů,
 • základní technické hodnoty zařízení (výkon, průtok plynu, provozní přetlak apod.),
 • popis zařízení a požadavky na jeho umístění,
 • stručnou charakteristiku plynu (alespoň složení, výhřevnost, hustota, jedovatost, meze výbušnosti),
 • označení dodavatele popř. výrobce zařízení,
 • situační náčrt s popisem umístění zařízení.

Ostatní náležitosti:

 • základní schéma plynové části zařízení od hlavního uzávěru příslušného zařízení včetně jeho označení,
 • pokyny pro regulaci, měření, ovládání samočinně pracujících elementů, zabezpečovacích zařízení a ostatních zařízení,
 • pokyny pro přezkoušení funkce plynového zařízení,
 • pokyny pro odvzdušnění a způsob kontroly zařízení,
 • pokyny pro hledání netěsností včetně lhůt,
 • pokyny pro odvzdušnění včetně lhůt,
 • pokyny pro uvádění do provozu včetně způsobu obsluhy a počtu pracovníků obsluhy,
 • pokyny pro provoz,
 • pokyny pro odstavení z provozu,
 • pokyny pro případ poruchy, havárie, požáru nebo úniku,
 • termíny pro provádění kontrol, revizí, plánovaných oprav a čištění,
 • zásady pro první pomoc podle druhu používaného plynu a charakteru zařízení,
 • požadavek na vybavení pracovníků OOPP, potřebnými nástroji a nářadím,
 • zvláštní požadavky.