Uzavřené sklady nádob s toxickými a zdraví škodlivými plyny musí mít větrání jak přirozené, tak nucené. Větrání a odvod vzduchu musí zajistit, aby při normálních provozních podmínkách nebyly překročeny nejvyšší přípustné koncentrace zdraví škodlivých látek nebo jinak nebezpečných látek (výbuchem apod.) uvnitř skladu i ve venkovním ovzduší. Sklady nádob s plyny těžšími než vzduch musí mít zajištěno příčné větrání v úrovni podlahy. Nucené větrání skladů nádob s toxickými, žíravými a zdraví škodlivými plyny musí být ovladatelné z prostoru vně skladu. Nucené větrání musí v případě potřeby zajistit desetinásobnou výměnu vzduchu za hodinu, pokud jiné normy nestanoví hodnotu nižší. Při náhlém úniku plynu (havárie) musí však být odvětrávání zamořeného prostoru řízeno s ohledem na místo a okolí podle protiplynového poplachového plánu.

Sklady nádob pro toxické a žíravé plyny musí být vybaveny ukazatelem směru větru tak, aby při větším úniku (havárii) plynu mohly být dotčené prostory a přilehlé okolí, které leží ve směru větru, včas upozorněny na nebezpečí. Ukazatel směru větru se nepožaduje u skladu nádob do 20 kusů (přepočteno na nádoby s vodním objemem 50 litrů).

U skladu nádob musí být v jeho bezprostřední blízkosti zvláštní prostor (místnost nebo skříň), ve kterém je podle charakteru plynů uskladněno dostatečné množství osobních ochranných prostředků, prostředků první pomoci, látek zneškodňujících toxicitu, neutralizačních prostředků a náhradních dílů. Ve skladu nádob s hořlavými a hoření podporujícími plyny, popř. i před vchodem do těchto skladů, musí být umístěny hasicí přístroje vhodného typu s odpovídající hasicí schopností.