Při situování skladu s toxickými, hořlavými a hoření podporujícími plyny je nutno přihlédnout též k okolnímu terénu. V blízkosti skladu nesmějí být terénní prohlubně, šachty, okna a vstupy do sklepů ani jiné podzemní prostory, kam by mohly proniknout plyny těžší než vzduch a jejichž odvětrání je obtížné. Vzdálenost vstupů a otvorů do těchto podzemních prostorů a míst musí být od malých skladů nádob nejméně 5 m, od ostatních skladů nejméně podle tabulky výše.

Vzdálenost skladu od veřejných komunikací musí být nejméně 10 m, jestliže jiné předpisy nestanoví vzdálenost větší. Požadovaná nejmenší vzdálenost 10 m neplatí pro malé sklady.

Jsou-li v uzavřeném skladu více než čtyři nádoby (přepočteno na nádoby s vodním objemem 50 Iitrů), které spolu tvoří výbušnou nebo jinak nebezpečnou směs, musí být skladovány odděleně v samostatných požárních úsecích, které musí být samostatně větratelné. V otevřených skladech musí být pro skladování těchto nádob vyčleněny samostatné plochy, oddělené od sebe plochou pro skladování inertních plynů nebo uličkou o šířce nejméně 1 m.

Světlá výška skladů musí být volena s ohledem na zajištění dokonalého větrání a osvětlení, nejméně však 2,1 m. Dveře a okna musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1/A2, vyjma malých skladů. Dveře se musí otevírat do volného prostoru. Okna musí být umístěna alespoň 1,5 m nad podlahou. Podlahy skladů hořlavých a hoření podporujících plynů a jejich směsí musí být provedeny z výrobků třídy reakce na oheň A1/A2, vyjma nášlapné vrstvy podlahy v tloušťce do 5 mm, která může být alespoň třídy reakce na oheň podlahových krytin „Cfl“.

Sklady nádob musí být chráněny proti účinkům úderu blesku. Sklady se mohou vytápět pouze ústředním vytápěním teplovodním nebo parním nízkotlakým, popř. teplým vzduchem nebo elektrickým vytápěním. Teplota ve skladech nádob nesmí překročit hodnotu, při které by mohlo nastat roztržení jakékoli skladované nádoby s jakýmkoli druhem plynu.

Součástí požárního úseku skladu nádob mohou být provozní místnosti zaměstnanců (sociální zařízení, kanceláře apod.) a prodejní prostor, jestliže jejich celková plocha zaujímá nejvýše 15 % z podlahové plochy požárního úseku, nejvýše však 20 m2 tohoto požárního úseku. Přímé vytápění těchto prostorů spotřebiči na pevná, kapalná a plynná paliva je zakázáno.